Hovedinnhold
Bruk av legemidler

Bruk av legemidler

Omfanget av legemiddelbruken i et samfunn kan si noe om folkehelsesituasjonen, gitt at bruken speiler behovet. Bruk av antibiotika er ofte viet ekstra oppmerksomhet, da den på den ene siden fremdeles er særdeles viktig i forhold til sykdomsbekjempelse, men samtidig bør overvåkes i forhold til problematikk med resistens. Vaksinasjonsdekning har også fått økende oppmerksomhet de senere år.

Data fra FHI-Kommunehelsa for bruk av utvalgte legemidler viser at det i Trøndelag er en noe lavere andel av befolkningen, sammenlignet med landsgjennomsnittet, som benytter legemidler mot hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, søvnproblemer, allergi, samt midler mot astma og KOLS. Motsatt viser det samme datasettet at det i Trøndelag er en noe større andel enn landsgjennomsnittet som benytter smertestillende, samt ADHD-legemidler. Når det gjelder bruk av antibiotika så oppnår Trøndelag en signifikant bedre score enn landsgjennomsnittet (lavere bruk) i den siste folkehelseprofilen fra FHI (2021).

 

Bruk av definert legemidler per 1000 innbyggere per år (Reseptregisteret - FHI-Kommunehelsa statistikkbank).

 

 

Antibiotikaresepter per 1000 innbyggere per år (Reseptregisteret - FHI-Kommunehelsa statistikkbank).

 

Resultatene fra Ung-HUNT viser en økning på seks prosent i andelen som bruker reseptbelagte medisiner fra Ung-HUNT3 til 4. I Ung-HUNT4 oppgir henholdsvis 45 og 36 prosent av jentene og guttene at de bruker slike medisiner. I samme undersøkelse (Ung-HUNT4) oppgir henholdsvis 48 og 29 prosent av jentene og guttene at de har brukt medisin mot migrene/hodepine. I Ungdata-undersøkelsen fra 2020 oppgir en av fire elever på mellomtrinnet på trønderske skoler oppga i 2020 at de hadde brukt tabletter mot hodepine eller andre smerter den siste uken. Ungdataresultatene fra 2020 viser videre at i overkant av 10 prosent av både ungdomsskole- og videregående skoleelever, bruker reseptfrie smertestillende tabletter minst ukentlig. På alle alderstrinn (både ungdomsskole og videregående) er det en større andel jenter som bruker slike tabletter. Størst andel rapporteres i 10. trinn og Vg2, hvor 28 prosent av jentene oppgir å bruke slike ukentlig eller daglig.

 

 

Image
Legemiddelbruk_2
Ungdata (2020)-ungdomsskoler i Trøndelag: Prosentandel som bruker reseptfrie smertestillende ukentlig eller daglig, etter kjønn og klassetrinn. 
Image
Legemiddelbruk_3
Ungdata (2020)-videregående skoler i Trøndelag: Prosentandel som bruker reseptfrie smertestillende ukentlig eller daglig, etter kjønn og klassetrinn. 

 

 

Dataene på vaksinasjonsdekning i FHI-Kommunehelsa viser at trønderske kvinner er noe over landsgjennomsnittet når det gjelder dekningsandel (ca. 65 %) på HPV-vaksine til kvinner født 1991-1996 (data fra perioden 2016-2019). Tilsvarende er Trøndelag på nivå med landsgjennomsnittet både når det gjelder meslingvaksine for barn (dekningsandel på ca. 97 %), og på influensavaksinerte for personer over 65 år (dekningsandel på ca. 40 %).

 

Andel vaksinasjonsdekning (SYSVAK - FHI-Kommunehelsa statistikkbank).