Hovedinnhold
Deltema_Narkotika

Bruk av narkotika

Undersøkelser om bruk av rusmidler viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte av de illegale stoffene i Norge. De fleste som oppgir å ha brukt andre stoffer, har også prøvd cannabis. Bruk av ett narkotisk stoff overlapper ofte med bruk av andre narkotiske stoffer, alkohol eller legemidler. Dermed er det noen ganger vanskelig å fastslå om en skade eller et problem kan tilskrives bruken av den ene eller den andre substansen eller kombinasjonen av dem.

Tidligere undersøkelser blant 15-20 åringer i regi av det daværende Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), viste at det var en klar økning i andelen som oppga at de hadde brukt hasj eller marihuana noen gang, fra i underkant av 10 prosent i 1990 til omkring 18 prosent ved årtusenskiftet. Det var deretter en jevn nedgang til i overkant av 10 prosent i 2008, som var det siste året disse undersøkelsene ble gjennomført. Nyere undersøkelse frem mot de siste årene (FHI) viser at den oppgitte bruken i samme aldersgruppe ser ut til å være omtrent på samme nivå som i 2008. Det er viktig å understreke at denne type undersøkelser ikke gir noe bilde av andelen som har eller vil få problemer knyttet til bruk av rusmidler. For mange vil det begrense seg til eksperimenterende bruk.

 

I Ung-HUNT ble ungdom spurt om de hadde prøvd hasj, marihuana eller lignende stoffer. Det ble i tillegg spurt om ungdommene hadde venner eller bekjente som brukte narkotiske stoffer. I tråd med funn fra nasjonale undersøkelser var det i Nord-Trøndelag også færre som oppga at de hadde prøvd hasj, marihuana eller lignende i Ung-HUNT4 enn i Ung-HUNT1. I Ung-HUNT4 var det henholdsvis ca. 1 prosent og 2 prosent av jentene og gutten i ungdomsskolealder som oppga at de hadde prøvd hasj, marihuana eller lignende stoffer en eller flere ganger. Tilsvarende tall for elevene på videregående skoler i Trøndelag var ca. 8 prosent (jentene) og 13 prosent (guttene). Når det gjelder kjennskap til venner som har brukt narkotiske stoffer, har en langt større prosentandel i Ung-HUNT1 enn i Ung-HUNT4 både av de yngste og av de eldste, oppgitt at de hadde venner eller bekjente som brukte narkotiske stoffer (ca. 17 prosent både i jente- og guttegruppa). Spørsmål om bruk av hasj eller marihuana finnes også i Ungdata. Blant elever i ungdomsskolene i Trøndelag i 2020 svarer ca. 2 prosent at de har prøvd hasj eller marihuana det siste året (gjennomsnitt for begge kjønn). Tilsvarende tall for elever i videregående skoler i Trøndelag det siste året var 12 prosent.

 

Image
Narkotika_1
Ungdata (2020)-ungdomsskoler i Trøndelag: Prosentandel som oppgir at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året, fordelt på klassetrinn.
Image
Narkotika_2
Ungdata (2020)-videregående skoler i Trøndelag: Prosentandel som oppgir at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året, fordelt på klassetrinn.