Hovedinnhold
Overvekt og fedme

Fedme, overvekt og undervekt

Cirka en av fire middelaldrende menn og en av fem kvinner i samme alderskategori har nå fedme (kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over). Blant barn ser det ut til at den samla andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg. Fedme øker risikoen for en rekke sykdommer og plager; risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, type 2-diabetes, gallestein, samt muskel- og leddplager.

WHO anbefaler å bruke kroppsmasseindeks (KMI, engelsk BMI) for å følge utviklingen i vekt i befolkningen. KMI beregnes som vekt (kg)/høyde (m)2. WHO anbefaler de grensene for KMI som er angitt i tabellen under. Fedme kan videre deles i grad 2-3. Grensene er de samme for kvinner og menn. I Norge definerer man sykelig fedme som enten KMI lik eller over 40, eller KMI lik eller over 35 ledsaget av kroppslig sykdom sannsynlig forårsaket av fedmen.

 

Image
Fedme og overvekt_1
Sammenheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) og sykdomsrisiko for voksne. 

 

En svakhet ved kroppsmasseindeks er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. For helsen har det dessuten betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen. Fett som samles rundt de indre organene (innvollsfett), vurderes å være mer helseskadelig enn såkalt underhudsfett. Flere studier har derfor sett på livvidden eller forholdet mellom liv- og hoftevidde (WHR – waist hip ratio) og risikoen for livsstilssykdommer. Det er vanlig å definere en liv-hofte-ratio hos menn > 0,9 og hos kvinner > 0,85 som grenseverdi for bukfedme og dermed økt helserisiko. En ekspertgruppe fra WHO angir i en rapport fra 2008 at risikoen for metabolske forstyrrelser hos menn øker allerede ved en livvidde på 94 cm, og er betydelig økt ved livvidde på 102 cm eller mer. For kvinner øker risikoen ved 80 cm, og er betydelig økt ved en livvidde på 88 cm eller mer. Ulike etniske grupper tåler fedme i ulik grad før de utvikler diabetes og hjerte-karsykdom. International Diabetes Federation setter for eksempel grensen for helseskadelig livvidde til 90 cm hos menn med sør-asiatisk bakgrunn, mens den er 94 cm for vestlige menn. For kvinner er grensen ikke forskjellig for den generelle anbefalingen på 80 cm.

 

Forekomsten av fedme og overvekt øker i hele verden. Mange hevder at det er et av de betydeligste helseproblemene vi står overfor i åra som kommer. Fedme øker risikoen for en rekke sykdommer og plager. Andelen nordtrøndere som hadde en KMI på 30 eller mer har økt fra 13 til 23 prosent for kvinner fra HUNT1 til HUNT4, og tilsvarende fra 8 til 23 prosent i samme periode for menn. Den prosentvise økningen har derfor vært noe større for menn. Tilsvarende tall for andel overvektige (KMI større eller lik 25 og mindre enn 30) for nordtrøndere i samme periode, har vært en økning fra 30 til 35 prosent for kvinner og tilsvarende en økning fra 42 til 50 prosent for menn. Blant menn er det derfor langt flere som er overvektige, bra nøyaktig halvparten av de som deltok i HUNT4 fra tidligere Nord-Trøndelag, samt at økningen fra HUNT1 til HUNT4 også her har vært mest markert hos menn. Trendresultatene fra HUNT (Nord-Trøndelag) viser også en markert forskjell i forhold til utdanningsnivå når det gjaldt andel med fedme, hvor de med utdanning på grunnskolenivå har den mest markert økningen i perioden både for menn og kvinner.

 

 

Image
Fedme og overvekt_2C
HUNT 1-4-resultat (Nord-Trøndelag): Andel kvinner (øverst) med fedme og menn nederst (nederst) på kommunenivå i tidligere Nord-Trøndelag fylke. 

 

Overvekt og fedme i ungdomsalder øker risikoen for fedme i voksen alder. Flere studier har vist sammenheng mellom overvekt i barne- og ungdomsalder og sykdom og dødelighet i voksen alder. Fedme utgjør samtidig et alvorlig helseproblem allerede i barne- og ungdomsalder, både når det gjelder fysiske og psykiske plager. Som for voksne kan også overvekt og fedme hos barn og unge beregnes på grunnlag av KMI. Grenseverdiene er forskjellig for gutter og jenter og for hver aldersgruppe. Først fra 18 års alder brukes grenseverdiene for voksne. Ung-HUNT-resultatene viser at gjennomsnittsvekten hos ungdommen i Nord-Trøndelag har hatt en gradvis økning, for begge kjønn, fra Ung-HUNT1 via 3 til 4. Den gjennomsnittlige vektøkningen har vært størst i jentegruppa. Tilsvarende viser disse resultatene en gradvis økning i andelen ungdommer av begge kjønn med fedme. Sju prosent av ungdommene i begge kjønnsgruppene inngikk i denne kategorien (fedme) under Ung-HUNT4. I kategorien overvekt har det etter en økning for begge kjønn fra Ung-HUNT1 til Ung-HUNT3, vært en nedgang på tre posent i guttegruppa i Ung-HUNT4 (17 prosent av guttene i denne kategorien), mens det for jentene har vært en stabil utvikling etter Ung-HUNT3 (18 prosent i kategorien). Andelen undervektige ungdommer gikk ned fra Ung-HUNT1 til Ung-HUNT3, men det er nå en viss økning igjen hos begge kjønn i Ung-HUNT4. I Ung-HUNT4 kategoriseres henholdsvis seks prosent av guttene og fem prosent av jentene som undervektige.

 

Image
Fedme og overvekt_3a2
Ung-HUNT 1, 3-4-resultat: Gjenomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) hos gutter i Nord-Trøndlag. 
Image
Fedme og overvekt_3b2
Ung-HUNT 1, 3-4-resultat: Gjenomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) hos jenter i Nord-Trøndlag. 

 

Midjemålet blant ungdommene fra tidligere Nord-Trøndelag som har deltatt i Ung-HUNT-undersøkelsen har økt fra Ung-HUNT 1 til 3, og videre økt for jentene fra 3 til 4 (gjennomsnitt på 82 cm i Ung-HUNT4). For guttene har det gjennomsnittlige midjemålet vært stabilt fra Ung-HUNT3 til 4 (80 cm). Det gjennomsnittlige midjemålet for ungdommer i Nord-Trøndelag i dag er dermed større for jenter enn for gutter. Andelen ungdommer som har en KMI-verdi som tilsvarer undervekt har gått noe ned i jentegruppa fra Ung-HUNT1 (7 %) til Ung-HUNT4 (5 %), som er på samme nivå som Ung-HUNT3. I guttegruppa er andelen i Ung-HUNT4 (6 %) på samme nivå som under Ung-HUNT1, mens andelen her var nede i 3 prosent under Ung-HUNT2.