Hovedinnhold
Levealder og dødsårsaker

Forventet levealder og dødsårsaker

Forventet levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa i et land, en region (f.eks. i et fylke) eller en kommune. Forventet levealder har økt mer eller mindre kontinuerlig de siste 170 årene, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918. I tillegg til god oversikt over forventet levealder er det også viktig å ha et godt system for å kartlegge dødsårsaker, for derigjennom å kunne iverksette tiltak hvis nødvendig.

Menn i Trøndelag oppnår en signifikant bedre score enn landsgjennomsnittet i den siste folkehelseprofilen (FHI_2021) knyttet til forventet levealder. Siste estimat for forventet levealder for kvinner i Trøndelag er nå 84,4 år, mens tilsvarende for menn er 80,6 år. Det er store sosiale forskjeller i dødelighet i Norge, der personer med høyere inntekt, utdanning og posisjon i arbeidslivet gjennomgående har lavest dødelighet. Statistikk for Trøndelag (FHI-Kommunehelsa) viser et tilsvarende bilde knyttet til utdanningsnivå. Det har vært framhevet som et paradoks at slike forskjeller er vel så høye i de nordiske land som ellers i Europa, til tross for godt utbygde velferdsordninger med samme rettigheter for alle.

 

Image
Forventet levealder
Forventet levealder i Norge 1846 – 2016. Kilde: Human Mortality Database, SSB-tall for 2015-16.

 

Trøndelag ligger noe under landsgjennomsnittet på oversikten over antall dødsfall samlet per 100.000 innbygger per år i siste beregningsperiode (2009-2018). Ser vi nærmere på de dødsårsaker knyttet til sykdom som FHI har med data på i sin statistikkbank Kommunehelsa, har Trøndelag i gjennomsnitt for perioden en noe lavere dødelighet knyttet til henholdsvis kreft og KOLS. For kategorien hjerte- og karsykdommer har derimot Trøndelag et noe høyere gjennomsnitt enn landsgjennomsnittet for begge kjønn. I Trøndelag, som nasjonalt, er det høyere dødelighet hos menn i alle disse kategoriene unntatt for KOLS. 

 

Image
Dødsårsaker
FHI-kommunehelsa (dødsårsaksregisteret): Dødsfall knyttet til sykdom per 100.000 innbygger per år i Trøndelag vs. Norge fordelt på definerte dødsårsaker (kvinner og menn). Gjennomsnitt for perioden 2009-2018.