Hovedinnhold
Deltema_Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel og nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Fysisk aktivitet har også en positiv psykososial effekt. De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet på fritiden er at voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Barn anbefales å være moderat aktive i minst en time per dag.

Det har vært en gledelig økning i andelen som mosjonerer daglig fra HUNT1-undersøkelsen på midten av 80-tallet og frem til HUNT4 (2017-19). Selv om det har vært en økning i denne perioden, så er det fremdeles et betydelig forbedringspotensiale i den trønderske befolkningen i forhold til å få økt denne andelen. Trønderske innbyggere kommer i gjennomsnitt litt under det nasjonale snittet på enkelte aktivitetsvariabler benyttet i SSB sin levekårsundersøkelse i 2019. Både Ung-HUNT og Ungdata-resultat fra hhv. 10 år tilbake og fra de senere år, viser en viss reduksjon i aktivitetsnivå blant elever på ungdomsskole og videregående skole i Trøndelag i denne perioden.

 

 

Ved siste HUNT-undersøkelsen (HUNT4, 2017-2019) oppga ca. hver fjerde trønder at de var fysisk aktive omtrent hver dag. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at en litt større andel kvinner (27 prosent) enn menn (24 prosent) oppgir å være aktive omtrent hver dag. Andelen aktive i kommunene varierer mellom 9 prosent og 30 prosent for menn og mellom 15 prosent og 32 prosent for kvinner. Andelen som oppgir å være aktive omtrent daglig er lavest i aldersgruppen 30-39 år. I de yngste aldersgruppene, 18/20-29 år og 30-39 år, er andelen aktive på samme nivå for kvinner og menn. Andelen daglig aktive på fritiden er høyest både for menn og kvinner med universitets- og høgskoleutdanning. Ung-HUNT-resultatene viser videre at en større andel av de yngste ungdommene (13-15 år) er fysisk aktive enn de eldste ungdommene (16-19 år), og at gutter er mer aktive enn jenter. Det kan videre se ut til at det er større geografiske forskjeller i fysisk aktivitet blant ungdom enn blant voksne.

Image
Fysisk akt._2
HUNT4-resultat: Prosentandel som oppgir daglig fysisk aktivitet, etter alder og kjønn i Trøndelag i aldersgruppen 18 til 104 år.

 

Dataene som rapporteres fra Ung-HUNT, tar utgangspunkt i spørsmålet om hvor mange dager i uka utenom skoletida ungdommene driver fysisk aktivitet eller mosjonerer så mye at de blir andpustne eller svette. Fordi aktivitet i skolen (inkludert kroppsøving pr. uke) ikke er en del av spørsmålet, antar en at ungdommene oppfyller anbefalingene for regelmessig fysisk aktivitet dersom de svarer at de er aktive fire dager i uken eller mer. I kommunene i tidligere Nord-Trøndelag har det vært en positiv utvikling når det gjelder denne variabelen. Det er flere ungdommer som oppnår anbefalingen for fysisk aktivitet i Ung-HUNT3 sammenlignet med Ung-HUNT1, men også her har det vært en liten nedgang fra Ung-HUNT3 til Ung-HUNT4. Resultater fra Ungdatundersøkelsene viser også at fylkesgjennomsnittet i Trøndelag er noe lavere enn landsgjennomsnittet når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive, men denne andelen har økt noe de siste fem årene. Tilsvarende utvikling vises også for elevene ved de trønderske videregående skolene, hvor endringen er enda større enn blant elevene på ungdomsskolen (Ungdata). For de aller yngste skolebarna viser en nyere nasjonal undersøkelse, hvor også elever fra seks skoler i Trøndelag deltok, at aktivitetsnivået gjennomgående er høyere hos 6-åringene enn hos 9-åringene og at guttene er mer aktive enn jentene. Undersøkelsen viser videre at hoveddelen av dagene til disse barneskoleelevene benyttes til å sitte i ro eller til å være i aktivitet med lav intensitet, samt at aktivitetsnivået spesielt hos de niårige guttene ser ut til å være på vei ned (den nyeste UngKan-undersøkelsen: Steene-Johannesen, 2019).

Image
Fysisk aktivitet_3
Ungdata (2020)-videregående skoler i Trøndelag: Fordeling av hyppighet (prosentverdier) ulike treningsformer.

 

Data fra Ung-HUNT tyder på at frafallet fra organisert idrett gradvis starter tidligere i ungdomsårene. Tall fra Ung-HUNT4 viser at dette frafallet starter så tidlig som i 12-årsalderen. Disse resultatene viser videre at nesten halvparten av ungdommene rapporterer at de sjelden eller aldri driver organisert trening, mens rundt 15prosent av ungdommene oppgir at de driver slik type trening fire ganger i uka eller oftere gjennom idrettslag eller forening. Resultatene viser små kjønnsforskjeller innen denne organiserte treningen. Rundt halvparten av ungdommene rapportere at de driver en eller annen form for egentrening. Resultatene fra Ungdata viser de samme hovedresultatene.