Hovedinnhold
dfgdfg

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Miljø er et vidt begrep. I denne sammenhengen fokuseres det på de miljøfaktorene som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på innbyggernes helse (miljørettet helsevern). Disse dekker et vidt spenn som omfatter ulike fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Eksempler på slike er kvalitet på luft og drikkevann, samt infeksjonsepidemiologiske forhold. Sosialt miljø kan eksempelvis omfatte deltakelse i ulike lag og foreninger, kulturtilbud og sosiale møteplasser.

I dette hovedtemaet belyses sider ved deltemaene fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø. Datamaterialet er i hovedsak hentet fra FHI’s statistikkbank Kommunehelsa, SSB, Miljøstatus, NGU, MSIS, Ungdata, samt HUNT og UngHUNT-undersøkelsene (sosialt miljø). For ytterligere utdypning utover det som fremgår av de respektive deltema: Se foreslåtte nettressurser og litteratur i Oppsummeringskapitlet.