Hovedinnhold
Fysisk og kjemisk miljø

Fysisk og kjemisk miljø

En rekke befolkningsundersøkelser fra hele verden viser at eksponering for svevestøv er assosiert med sykelighet og dødelighet av hjertekar- og luftveislidelser. De viktigste kildene til slike partikler er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensning. Andre typer forurensning av luft og/eller vann kan også skape helseutfordringer. Radon er en gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer i berggrunnen. Radon gir ved påvirkning over lengre tid en økt risiko for lungekreft.

I FHI-Kommunehelsa sin oversikt over konsentrasjon av finfraksjonert svevestøv (data fra meteorologisk institutt), kommer Trøndelag relativt godt ut sammenlignet med landsgjennomsnittet i den oppgitte perioden 2016 – 2019. Som forventet er det her markerte forskjeller mellom de større by- og landkommunene i Trøndelag. Trondheim ligger i den angitte perioden over landsgjennomsnittet. Spredning av annen type forurensning til luft og/eller til vann, vil også være relevant for Trøndelag, enten gjennom lokale utslipp (se kart under) eller gjennom langtransporterte utslipp.

 

Image
Fysisk miljø_1
Befolkningsvektet konsentrasjon av finfraksjonert svevestøv (µg/m3) midlet over ett år for henholdsvis Norge (gj.snitt), Trøndelag (gj.snitt) og utvalgte trønderske kommuner i perioden 2016 – 2019 (Kilde: Meteorologisk institutt – data hentet fra FHI-Kommunehelsa statistikkbank). 

 

Image
Fysisk miljø_2
Kart over industrivirksomheter med forurensende utslipp til vann (blåe punkter), luft (røde punkter) og vann og luft (oransje punkter) i Trøndelag (kilde: Miljøstatus). 

 

 

Kartoversikten fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) viser grad av radonforekomst i bl.a. Trøndelag (se kartutsnitt under). Som det fremgår av kartet er det spesielt områder nord og sør-vest og -øst i fylket som fordrer høy aktsomhetsgrad i forhold til radon. En god del av disse områdene ligger i ubebodde fjellområder. Flere av kommunen ei Trøndelag har lokal informasjon om radonforekomst og eventuelle tiltak på sine hjemmesider.

 

Image
Kjemisk miljø_1
Radonforekomst i Trøndelag. Rød farge angir høy aktsomhetsgrad, gul moderat til lav, mens grå angir usikker grad (kilde: Norges geologiske undersøkelser).