Hovedinnhold
Hovedtema_Helsetilstand

Helsetilstand

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l.

I dette hovedtemaet belyses sider ved deltemaene Forventet levealder og dødsårsaker, Selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom og livskvalitet, Fysisk helse, Psykisk helse, Fedme, overvekt og undervekt, Tannhelse, Bruk av helsetjenester og Legemiddelbruk. Materialet er i hovedsak hentet fra HUNT og UngHUNT-undersøkelsene, herunder for tidligere Nord-Trøndelag fylke historiske dataserier. I tillegg til HUNT-resultat inneholder denne delen også data/resultater fra FHI sin statistikkbank Kommunehelsa, fra Ungdata-undersøkelsene i Trøndelag, samt fra SSB.

 

For ytterligere utdypning utover det som fremgår av de respektive deltema: Se foreslåtte nettressurser og litteratur i Oppsummeringskapitlet.