Hovedinnhold
Hovedtema_Innledning

Innhold

Dette digitale oversiktsdokumentet består at totalt åtte hovedkapitler. Foruten dette innledningskapitlet, består det digitale dokumentet av seks temakapitler (jmfr. føringene i forskriftens § 3), samt et oppsummeringskapittel. De fleste hovedkapitlene er videre delt inn i et antall nunderkapittel (se tabell under).

Innholdsoversikt for det digitale oversiktsdokumentet:

* = Interaktive web-visninger hvor noen har data på kommunenivå

^ = Nedlastbare HUNT-kommunedata

Innledning

Befolknings-sammensetning

Oppvekst- og levekårsforhold

Miljø

Skader og ulykker

Helserelatert

atferd*^

Helsetilstand*^

Oppsummering, vurdering og litteratur

Faglig innledning

Befolkningsstørrelse, sammensetning og endring*

Utdanning og arbeid*

Fysisk og kjemisk miljø

Skader og ulykker*

Fysisk aktivitet*

Forventet levealder og dødsårsaker

Status, utvikling og vurderinger_Befolknings-sammensetning

Innhold

Innvandringssituasjon*

Inntekt og stønad*

Biologisk miljø

 

Stillesitting

Selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom og livskvalitet*

Status, utvikling og vurderinger_Oppvekst og levekårsforhold

 

Aleneboende*

Boligforhold*

Sosialt miljø*^

 

Kosthold*

Fysisk helse*

Status, utvikling og vurderinger_Miljø

 

 

Barnehage og skole*

 

 

Bruk av alkohol*

Psykisk helse*^

Status, utvikling og vurderinger_Skader og ulykker

 

 

 

 

 

Bruk av tobakk*

Fedme, overvekt og undervekt*

Status, utvikling og vurderinger_Helserelatert atferd

 

 

 

 

 

Bruk av narkotika

Tannhelse

 Status, utvikling og vurderinger_Helsetilstand

 

 

 

 

 

Søvn

Bruk av helsetjenester*

Litteratur og nettressurser 

 

 

 

 

 

 

Bruk av legemidler*