Hovedinnhold
Innvandring

Innvandringssituasjon

Mange av indikatorene i Kommunehelsa statistikkbank (SSB) er relatert til befolkningssammensetning. Opplysninger om andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et fylke/en kommune bidrar til informasjon om dette. SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i denne statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre. Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel. For norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

 

Per 01.01.2020 bodde det personer fra 170 ulike land i Trøndelag. Tretten prosent av befolkningen i Trøndelag var på dette tidspunktet innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som er en del lavere andel enn landsgjenomsnittet som da var på 18 prosent. Antall innvandrere i Trøndelag har imidlertid økt en god del de siste årene. Siden 2010 har antall innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag økt med 106 prosent (30 543 personer). Den totale befolkningen i Trøndelag har i samme periode økt med 10 prosent (47 870 personer). Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har dermed stått for 64 prosent av befolkningsveksten i Trøndelag i perioden 2010-2020.

 

Frøya og Hitra har størst andel innvandrere av kommunene i Trøndelag. På Frøya og Hitra er henholdsvis 24 og 18 prosent av innbyggerne innvandrere per 1. januar 2020. Dette er de to eneste kommunene i Trøndelag som har større andel innvandrere enn landssnittet. Hvis man også tar med norskfødte med innvandrerforeldre så har henholdsvis 28 og 21 prosent av kommunenes befolkning innvandrerbakgrunn. Forklaringen på hvorfor disse to kommunene har så høy andel innvandrere ligget i at det har vært en veldig sterk arbeidsinnvandring knyttet opp mot veksten i oppdrettsnæringen. Arbeidsinnvandrere har vært en den største gruppen innvandrere i hele perioden fra 2008 og fram til 2020. For de fleste andre kommuner i Trøndelag har flyktninger utgjort den største innvandringsgruppen de fleste av de siste 15 årene. Hitra og Frøya er de kommunene med høyest vekst i arbeidsplasser de siste 10 årene, og veksten hadde ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. I de fleste kommunene i Trøndelag er det under 10 prosent av befolkningen som er innvandrere. Lavest andel innvandrere finner vi i Rindal med tre prosent av befolkningen i 2020. Trondheim er den eneste av bykommunen i Trøndelag der mer enn 10 prosent av befolkningen er innvandrere.

 

Image
Nasjonal inn- og utvandring
Innvandring, utvandring og nettoinnvandring i Norge 1951 – 2019. Kilde: SSB.

 

Av de 59 354 bosatte personene med innvandrerbakgrunn Trøndelag i 2020 kom i underkant av halvparten fra europeiske land, ca. 30 prosent fra Asia (inkludert Tyrkia), og ca. 15 prosent fra Afrika. Den største prosentvise veksten av bosatte personer med innvandrerbakgrunn siden 2020 finner man blant personer fra Afrika. Målt i antall personer er det Europa unntatt Tyrkia som har hatt den største veksten i perioden. Det bor personer fra 170 land i Trøndelag. Polen og Litauen er de landene som flest innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra. Totalt er det i underkant av 7000 personer fra Polen bosatt i Trøndelag, og ca. 3500 fra Litauen per 01.01.2020. Syria og Eritrea har de siste årene gått forbi Sverige og Tyskland som bare for fem år siden var de tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag. For fem år siden var Syria ikke blant de 15 største landsgruppene av innvandrere i Trøndelag, mens Eritrea var på sjette plass. I dag er de den tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag med henholdsvis ca. 3500 og 3000 personer bosatt i Trøndelag.