Hovedinnhold
Deltema_Grønnsaker

Kosthold

Forskning konkluderer med at det er en sammenheng mellom det å spise frukt, bær og grønnsaker og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og flere vanlige kreftformer. I tillegg vil et sunt kosthold, sammen med fysisk aktivitet, redusere faren for overvekt og fedme. Helsemyndighetene har derfor gått ut med anbefalingen Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og/eller bær hver dag. I dette ligger det at alle bør spise minst 500 gram av disse produktene hver dag.

Det har stort sett vært en positiv utvikling i kostholdet i Norge, både for barn og unge og voksne. Blant annet har forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig og forbruket av sukker har minsket de siste årene. For spesielt barn og unge er riktignok forbruket av sukkerholdig drikke og godteri fremdeles for høyt. Fra midten av 1970-årene minket også kostens fettinnhold, men i de senere år har dette økt noe igjen og de gunstige endringene har stoppet. Saltinntaket er i tillegg altfor høyt. Forskning viser at det forekommer noen sosiale forskjeller i valg av matvarer og inntak av næringsstoffer. Personer med lang utdanning har gjennomgående et sunnere kosthold enn personer med kort utdanning.

 

I Ung-HUNT4 svarte i overkant av 60 prosent ungdommene at de spiste frokost daglig. Dette er en nedgang på ca. 7 prosent fra Ung-HUNT1. Det er flere gutter enn jenter som oppgir å spise frokost, både blant respondentene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det er en større andel av ungdomsskoleelevene som spiser frokost sammenlignet med elevene på videregående skole, uavhengig av kjønn (Ung-HUNT4). Omtrent samme andel, i overkant av 60 prosent, av ungdommene oppgir at de spiser formiddagsmat daglig. Her har andelen vært relativt stabil siden Ung-HUNT1 og Ung-HUNT2 og det er mindre kjønns- og aldersgruppeforskjeller. Ca. 85 prosent av ungdommene oppgir at de spiser varm middag hver dag.

 

 

Tidsserien med HUNT-data fra tidligere Nord-Trøndelag fylke viser at det har vært en økning i andelen kvinner og menn som sjelden spiser grønnsaker og frukt fra HUNT3 til HUNT4. Tilsvarende viser tidsserien med data fra Ung-HUNT (Nord-Trøndelag) en reduksjon fra Ung-HUNT3 til Ung-HUNT4, i andelen ungdommer som oppgir at de spiser frukt minst en gang om dagen. Derimot viser resultatene en gledelig oppgang i samme perioden i andelen ungdommer som oppgir at de spiser grønnsaker minst en gang om dagen. Resultatene fra Ung-HUNT viser at det er flere jenter enn gutter som spiser grønt daglig, og at andelen avtar med alderen for begge kjønn. For de yngste skolebarna (4. klassinger) viser en nasjonal undersøkelse fra 2015 (Ungkost 3: Hansen m. fl. 2016) at kostholdet til disse elevene i stor grad var i tråd med de nasjonale anbefalingene, men at det fremdeles var ernæringsmessige svakheter i kostholdet knyttet til et for høyt inntak av mettet fett og tilsatt sukker, samt for lite frukt, grønnsaker og fisk.

Image
Kosthold_2
HUNT4-resultat: Prosentandel som oppgir å spise grønnsaker sjelden (≤ 3 ganger per uke), etter alder og kjønn i Trøndelag i aldersgruppen 18 til 104 år.

 

Resultatene fra HUNT4 viste at omtrent halvparten av den mannlige befolkningen i Trøndelag oppga at de sjelden spiste frukt, og omtrent 30 prosent sjeldent grønnsaker. For kvinnegruppa var andelen henholdsvis ca. 40 prosent på sjelden frukt og 20 prosent på sjelden grønnsaker. På spørsmålene om man spiser grønnsaker og/eller frukt minst en gang om dagen, oppgir ca. halvparten av ungdommene i Ung-HUNT undersøkelsen at de har et slikt inntak av grønnsaker og/eller frukt. Det foreligger derfor et klart potensial for forbedring av kostholdet i Trøndelag både blant voksne og ungdommer i Trøndelag. Dette vil kunne bidra til reduksjon i omfanget av ikke-smittsomme sykdommer. Forskjellene mellom kvinner og menn og mellom unge og eldre går i samme retning som nasjonale tall. I alle kommunene i fylket oppgir en større andel menn enn kvinner at de sjelden spiser frukt eller grønnsaker. Blant kommunene i Trøndelag varierer andelen som oppgir at de sjelden spiser frukt mellom 33 prosent til 47 prosent for kvinner og mellom 49 prosent og 72 prosent for menn. Andelen som oppgir at de sjelden spiser grønnsaker varierer mellom 17 prosent og 32 prosent for kvinner og 27 prosent og 48 prosent for menn.

Image
Kosthold_3B
Ungdata (2020)-videregående skoler i Trøndelag: Fordeling av hyppighet (prosentverdier) i inntak av frokost før skole og lunsj, frukt og grønt i skoletiden.