Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Helsetilstand

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner enten fra HUNT, fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Helsetilstand:

 

 

Nedlastbare HUNT-data

 

 

Deltema

Variabel

Nord-Trøndelag (HUNT1-4)

Last fil

Trøndelag (HUNT4)

Last fil

FHI-Kommunehelsa 2021

(datakilde)

(http://khs.fhi.no/webview/)

FHI-Folkehelseprofil_kommuner

20201 (datakilde)

https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer

HUNT4: Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer (grupper)

 

X

 

 

Forventet levealder og dødsårsaker

Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighets-tabell. Også egen tabell for forskjell mellom utdanningsgrupper.

Antall døde av ulike årsaker per 100 000 innbyggere per år.

 

 

X

(Levealder: SSB)

(Død: FHI-Dødsårsaksregisteret)

 

X

(Levealder: SSB)

 

Selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom og livskvalitet

 

HUNT1-4 (N.-Tr.): Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse, andel som oppgir langvarig begrensende sykdom og andel som oppgir dårlig livskvalitet.
HUNT4: Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse og Andel som oppgir langvarig begrensende sykdom.

FHI-Ungdata: Andel ungdomsskoleelever som svarte  «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: "Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?"

X

X

X

(Ungdata)

X

(Ungdata)

Fysisk helse

HUNT1-4 (N.-Tr.): Andel med høyt blodtrykk og andel med høyt totalkolesterol.

FHI_Hjerte og kar.: Primærhelsetjenesten, Innleggelser og Legemiddelbruk.

FHI_Muskel og skjelett: Primærhelsetjenesten og Innleggelser.

FHI_KOLS/lungesykdom: Innleggelser og Legemiddelbruk.

FHI_Diabetes-2: Legemiddelbruk.

FHI_Kreft: Diagnoser

X

 

X

(Hjerte og kar: KUHR-databasen i HELFO, FHI-Hjerte- og karregisteret og FHI-Reseptregisteret).

(Muskel og skjelett: KUHR-databasen og Norsk pasientregister).

(KOLS/lunge: Norsk pasientregister og FHI- Reseptregisteret).

(Diabetes-2: FHI-Reseptregisteret).

(Kreft: Kreftregisteret)

X

(Kreftregisteret)

Psykisk helse

HUNT1-4 (N.-Tr.): Andel som scorer over grenseverdi på mental helseindeks (summen av sju målevariabler), samt tilsvarende over grenseverdi på HADS-indeks for henholdsvis depresjon og angst.

FHI-Ungdata: Andel ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer.

FHI-Primærhelse-tjenesten: Antall med behandling/diagnose.

FHI-Legemiddelbrukere.

 

X

Psykisk helse

Last fil

 

X

(Ungdata, KUHR-databasen og FHI-Reseptregisteret)

X

(KUHR-databasen)

Fedme, overvekt og undervekt

HUNT1-4 (N.-Tr.): Andel av deltakerne med henholdsvis fedme (KMI ≥30) og overvekt (KMI ≥25<30).

FHI-Vernepliktsverket: Andel gutter og jenter med selvrapportert overvekt ved sesjon 1 (forsvaret).

FHI-Fødselsregisteret: Andel kvinner med overvekt eller fedme ved fødsel.

 

X

 

X

(Vernepliktsverket og FHI-Medisinsk fødselsregister)

X

(Vernepliktsverket)

Tannhelse

 

 

 

FHI-Kommunehelsa har ingen variabler på tannhelse, men FHI-Norgeshelsa har en variabel på nasjonalt- og fylkesnivå.

 

Bruk av helsetjenester

FHI-Primærhelsetjenesten: Antall med behandling/diagnose.

FHI- Spesialist-helsetjenesten: Antall innlagt i somatiske sykehus.

 

 

 

X

(KUHR-databasen, Norsk pasientregister)

X

(KUHR-databasen)

Legemiddelbruk

FHI-Ungdata: Andel ungdomsskoleelever som har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste måned.

FHI-Reseptregisteret: Antall brukere av legemidler forskrevet på resept.

FHI-Vaksinasjonsdekning barn: Fullvaksinerte barn mot definerte sykdommer ved definerte aldre.

FHI-HPV-vaksine: Andelen kvinner født 1991-1996 som har mottatt minst én dose HPV-vaksine i perioden 1.11.2016-1.7.2019.

FHI-Influensavaksine: Andelen personer over 65 år registrert vaksinert mot influensa.

FHI-antibiotikaresepter: Antibiotika forskrevet på resept og utlevert fra apotek.

FHI-antibiotikaresepter luftveier: Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner.

 

 

 

X

(Ungdata, Reseptregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister)

X

(Nasjonalt vaksinasjonsregister)