Hovedinnhold
Illustrasjon til oversikt over nedlastingsvariabler

Oversikt over nedlastbare data - Oppvekst og levekårsforhold

Tabellen under viser hvilke tema og variabler du kan laste ned data på for kommuner fra FHI's statistikkbank Kommunehelsa, samt de som er tatt med i FHI's Folkehelseprofil for 2021.

Oppvekst og levekårsforhold:

Deltema

Variabel

FHI-Kommunehelsa 2021

(datakilde)

(http://khs.fhi.no/webview/)

FHI-Folkehelseprofil_kommuner

20201 (datakilde)

https://www.fhi.no/hn/ folkehelse/folkehelseprofil/

Utdanning og arbeid

 

Ikke i arbeid eller utdanning.

 

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Arbeidsledighet.

 

X

(SSB)

 

 

Høyeste fullførte utdanningsnivå.

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Grunnskolepoeng etter foreldrenes utdanning

X

(SSB)

 

 

Grunnskolepoeng etter innvandringsbakgrunn

X

(SSB)

 

 

Gjennomføring i videregående opplæring

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Gjennomføring i videregående opplæring etter innvandringsbakgrunn

X

(SSB)

 

Inntekt og stønad

Medianinntekt (husholdninger).

X

(SSB)

 

 

Vedvarende lavinntekt_husholdninger .

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt.

X

(SSB)

 

 

Inntektsulikhet.

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Mottakere av stønad til livsopphold.

X

(NAV)

X

(NAV)

 

Mottakere av uføreytelser.

 

X

(SSB)

 

 

Barn av eneforsørgere.

X

(NAV)

X

(NAV)

 

Eneforsørgere.

X

(NAV)

 

Boligforhold

Bor trangt.

X

(SSB)

X

(SSB)

 

Eierstatus bolig.

X

(SSB)

X

(SSB)

Barnehage og skole

Bemanning i barnehager.

X

(U.dir.)

 

 

Leseferdighet 5.trinn.

X

(U.dir./SSB)

X

(U.dir./SSB)

 

Regneferdighet 5.trinn.

X

(U.dir./SSB)

 

 

Trivsel på skolen_7. og 10.trinn

X

(U.dir.)

X (7. trinn)

(U.dir.)

 

Mobbing_7. og 10. klasse.

X

(U.dir./SSB)

 

 

Blir mobbet_ungdomsskole.

X

(Ungdata)

 

 

Troen på et lykkelig liv.

X

(Ungdata)

 

 

Barn med undersøkelse av barnevernet

X

(SSB)

 

 

Barn med barnevernstiltak

X

(SSB)