Hovedinnhold
Skader og ulykker

Skader og ulykker

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. I dette hovedtemaet belyses sider ved temaene skader og ulykker.

Datamaterialet er i hovedsak hentet fra FHI’s statistikkbanker dødsårsakregisteret og kommunehelsa, samt SSB. For ytterligere utdypning utover det som fremgår av de respektive deltema: Se foreslåtte nettressurser og litteratur i oppsummeringskapitlet.