Hovedinnhold
Deltema_Søvn

Søvn

Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen. Personer som lider av søvnvansker, rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårligere mestringsstrategier. Søvnvansker er forbundet med nedsatt kognitiv og intellektuell fungering, og kroniske søvnvansker øker risikoen for å utvikle psykiske og somatiske plager. Flere norske undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidssykefravær og varig uføretrygd.

Anbefalt søvnlengde for voksne (18-65 år) er 7-9 timer, og for eldre (>65 år) 7-8 timer. I overkant av halvparten (ca. 60 prosent) av respondentene i HUNT4-undersøkelsen oppgir at de har en gjennomsnittlig søvnlengde som er i samsvar med de nasjonale anbefalingene. Her er det liten forskjell mellom kjønn, men noe større forskjell mellom aldersgrupper. Det er heller ingen større forskjeller i denne målevariabelen når det gjelder utdanningsnivå, men en noe større andel av de med utdanning på høgskole/universitetsnivå oppgir å ha en søvnlengde som er i henhold til anbefalingene. Henholdsvis 34 prosent og 42 prosent av elevene i ungdomsskole og videgående skoler i Trøndelag, oppga i den siste Ungdata-undersøkelsen (2020) at de hadde hatt søvnproblemer den siste uka.

 

I Ung-HUNT4-undersøkelsen var det ca. 20 prosent av jentene og ca. 10 % av gutten som rapporterte at de var ganske eller veldig plaget av søvnproblemer de siste 14 dagene. Ungdata-resultatene viser en noe større andel på tilsvarende spørsmål om søvnproblemer den siste uka. I Ung-HUNT4 ble det også stilt andre søvnrelaterte spørsmål til ungdommene, som om de våkner om natta, hatt vansker med å sovne, våknet tidlig eller trett/søvnig på dagtid.

 

Image
Søvn_1
HUNT4-resultat: Prosentandel som oppgir timer med søvn i henhold til nasjonale anbefalinger, etter alder og kjønn i Trøndelag i aldersgruppen 18 til 104 år.