Hovedinnhold
Tannhelse

Tannhelse

God tannhelse er viktig for den generelle helsen, for velvære og livskvalitet. Tannhelsen i befolkningen kan i tillegg si noe om kosthold, munnhygiene og levevaner generelt. Informasjon om tannhelse kan derfor være et viktig område innenfor folkehelsearbeidet.

Tannhelsestatusen i Norge viser at det har skjedd en positiv utvikling de senere årene, både for barn og voksne. Tannhelsen til barn og unge har blitt styrket, og flere har ingen eller få «hull» i tennene. Blant voksne og eldre er det stadig flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Det viser seg fortsatt at tannhelsen varierer med alder, økonomi, hvor i landet man er bosatt, og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Fylkeskommunen har ansvar for å samordne all tannhelsetjeneste i fylket og å organisere en offentlig tannhelsetjeneste. I Trøndelag består tannhelsetjenesten av 53 tannklinikker, hvorav 15 av dem er ambuleringsklinikker.

 

Image
Tannhelse_3
Oversikt over offentlige tannklinikker, herunder ambuleringsklinikker, i Trøndelag.

 

I de årlige opplysningene om tannhelse fra KOSTRA er 5-, 12- og 18-åringer brukt som indikatorkull. Av 5-åringene som ble undersøkt i Trøndelag i 2020, var det i overkant av 80 prosent som ikke har hatt hull i tennene (litt bedre enn landsgjennomsnittet). For 12-åringene i fylket var tilsvarende andel i underkant av 60 prosent (litt under landsgjennomsnittet), mens resultatene for 18-åringene var i underkant av 30 prosent (litt under landsgjennomsnittet). Tall fra HUNT4-undersøkelsen viser at henholdsvis 88 og 85 prosent av de deltakende kvinnene og mennene vurderer sin egen tannhelse til å være god. Resultat fra samme undersøkelse (HUNT4) viser videre at 82 prosent av den voksne befolkningen i Trøndelag har vært hos tannlege eller tannpleier det siste året.