Hovedinnhold
Faktafredag
valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023

Hvem brukte stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023

64,5 % av stemmeberettigede trøndere brukte stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023, men det er store forskjeller i valgdeltagelsen mellom ulike grupper. 92 % av trøndersk journalister brukte stemmeretten, mens kun 37 % av betongarbeiderne gjorde det samme.

Det er stor forskjell i valgdeltagelse mellom ulike befolkningsgrupper. De unge, med unntak av førstegangsvelgere, bruker i mindre grad stemmeretten enn det den eldste delen av befolkningen.  Det er aldersgruppene 67-79 år som har størst valgdeltagelse.  Dette er et mønster vi finner både i Trøndelag og nasjonalt.


Det er også en klar sosial gradient knyttet til bruken av stemmeretten i form av at personer med høyere utdanning – i alle aldersgrupper - i større grad bruker stemmeretten enn personer med kun grunnskole eller videregående som høyeste utdanningsnivå.  


Kvinner bruker i større grad stemmeretten enn menn totalt sett og for de fleste aldersgruppene, unntaket er for de aller eldste aldersgruppene. Innvandrere bruker i mindre grad stemmeretten enn resten av befolkningen.


Ved hjelp av microdata.no så har vi sett nærmere på hvilke grupper som brukte stemmeretten ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

Se også. https://trondelagitall.no/statistikk/valg

 

Yrker med høyeste og laveste valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023

 

I tabell 1 vises de 10 yrkene med høyeste og lavest valgdeltagelse i trøndelag ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023.  Det er tatt utgangspunkt i yrker med mer enn 500 stemmeberettigede lønnstakere bosatt i Trøndelag. Tabellen viser at det er store forskjeller i valgdeltagelsen mellom ulike yrkesgrupper.

Image
algdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Høyest og lavest deltagelse for yrker med mer enn 500 stemmeberettigede lønnstakere bosatt i Trøndelag
Tabell 1. Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Høyest og lavest deltagelse for yrker med mer enn 500 stemmeberettigede lønnstakere bosatt i Trøndelag

 

Blant yrkene med høyest valgdeltagelse så finner vi Journalister med 92 % og Ledere av utdanning og undervisning med 90 %. Videre har vi yrker som; Lektorer mv. (videregående skole), Sivilarkitekter, Psykologer og Finans- og økonomisjefer som alle hadde en valgdeltagelser på 88 %.  Det er yrker som i stor grad sysselsetter personer med høyere utdanning.

På den andre enden av skalaen finner vi betongarbeidere med 37 %. Videre har vi Malere og byggtapetserere, Sveisere, Operatører innen næringsmiddelproduksjon og Dekks- og maskinmannskap (skip) som alle hadde en valgdeltagelse på 39 %. Vi finner at mange av yrkene med lav valgdeltagelse er typiske fagarbeider yrker, mange av de sysselsetter også en høy andel innvandre.

Image
Valgdeltagelse ved kommune og fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag etter yrke. Yrker med mer enn 1000 stemmeberettigede.
Figur 1. Valgdeltagelse ved kommune og fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag etter yrke. Yrker med mer enn 1000 stemmeberettigede.

 

Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 etter utdanningsnivå og kjønn


Det er en klar sosial gradient knyttet til bruken av stemmeretten i form av at personer med høyere utdanning – i alle aldersgrupper - i større grad bruker stemmeretten enn personer med kun grunnskole eller videregående som høyeste utdanningsnivå. Dette er noe man har sett over lengere tid og i flere land.  Tallene for valgdeltagelsen i Trøndelag ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 viser også tydelig samvariasjonen mellom utdanningsnivå og valgdeltagelse.   

Blant trøndere med grunnskole som høyeste utdanning så var valgdeltagelsen på 47,7 %, blant de med videregående som høyeste utdanning så var valgdeltagelsen 63,6 % og de med fagskoleutdanning hadde en valgdeltagelse på 70,0 %.  Mens for personer med universitets og høyskole utdanning på lavere nivå så var valgdeltagelsen på 75,5 % og for trøndere med universitets og høyskoleutdanning på høyere nivå var den på 80,9 %.

For trøndere med doktorgrad (Phd) var valgdeltagelsen på 77,6 %. Det er litt lavere enn for universitets og høyskoleutdanning på høyere nivå, noe som kan forklares med blant annet at det er en høy andel innvandrer (36 %) blant de stemmeberettigede med phd.

Image
Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i Trøndelag i 2023 etter kjønn og utdanning.
Figur 2. Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i Trøndelag i 2023 etter kjønn og utdanning.

 

Kvinner (66,9 %) hadde høyere valgdeltagelse enn menn (62,2 %). Forskjellene er imidlertid størst blant personer med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, hvor 44,8 % av menn og 50,7 % av kvinner brukte stemmeretten.  Når vi ser på valgdeltagelsen blant trøndere med universitets- og høyskole utdanning på høyere nivå så finner vi 81,2 % av menn og 80,6 % av kvinner brukte stemmeretten – dette er den eneste utdanningsgruppen hvor menn hadde høyere valgdeltagelse enn kvinner.

Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 etter utdanningsnivå og innvandringskategori

Innvandrere har en lavere valgdeltagelse enn den øvrige befolkningen.  I Trøndelag var det i 2023 kun 33,8 % av stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrer foreldre som stemte ved kommune- og fylkestingsvalget, mot 68,5% for den øvrige befolkningen.

Image
Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i Trøndelag i 2023 etter utdanning og innvandringskategori
Figur 3. Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i Trøndelag i 2023 etter utdanning og innvandringskategori

 

Vi ser den samme gradienten med høyere valgdeltagelse blant personer med høyere utdanning blant innvandrere som vi ser den øvrige befolkningen. Innvandrere har lavere valgdeltagelse enn den øvrige befolkningen uavhengig av utdanningsnivå.   26,4 % av innvandrere med kun grunnskole brukte stemmeretten mot 51,1 % av den øvrige befolkning med kun grunnskole. Blant personer med universitets og høyskoleutdanning på høyere nivå så var det 49,1 % av innvandrere som stemte mot 86,3 % av den øvrige befolkningen.

 

Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 etter arbeidsmarkedsstatus og utdanningsnivå


I tabell 2 vises valgdeltagelsen for personer i aldersgruppen 20-66 år bosatt i Trøndelag i forhold til utdanningsnivå og deres arbeidsmarked status. Aldersgruppen er her snevret inn slik at tallene ikke skal bli påvirket av personer som er over pensjonsalder eller er førstegangsvelgere som fremdeles er i utdanning.   

Image
Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag for personer i aldersgruppen 20-66 år etter utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus
Tabell 2. Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag for personer i aldersgruppen 20-66 år etter utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

 

Tabellen viser 66,0 % av lønnstakere og 71,3 % av selvstendig brukte stemmeretten i 2023. Mens det kun var ca. 37 % av de som var meldt helt arbeidsledige ledige som gjorde det samme. Og kun 59,3 % av de som sto utenforarbeidstyrken brukte stemmeretten.

Uavhengig av arbeidsmarked status så er det nok en gang personer med høyere utdanning som i størst grad brukte stemmeretten.

Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 etter alder, kjønn og innvandringskategori

Kvinner bruker i større grad stemmeretten enn menn totalt sett og for de fleste aldersgruppene, unntaket er for de aller eldste aldersgruppene.  For gruppen 70 år og eldre så er det menn som har høyest valgdeltagelse.  Det er aldersgruppene 67-79 år som har størst valgdeltagelse.   Valgdeltagelsen faller betydelig for personer over 80 år.

Image
Valgdeltagelse i Trøndelag  ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 etter kjønn og ett-årig alder
Figur 3. Valgdeltagelse i Trøndelag  ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 etter kjønn og ett-årig alder

 

Det er forholdsvis høy valgdeltagelse blant 18 og 19 åringer, både for menn og kvinner.  Valgdeltagelsen er lav for personer i starten av 20-åriene og det er en tendens til at valgdeltagelsen øker med alder for gruppen mellom 20 -75 år. 

Image
Valgdeltagelse i Trøndelag  ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 etter innvandrerkategori og ett-årig alder
Figur 4. Valgdeltagelse i Trøndelag  ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 etter innvandrerkategori og ett-årig alder

 

Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023 fordelt på kommune

 

Det er store geografiske forskjeller i valgdeltagelsen mellom kommunene i Trøndelag. Noe av disse kan forklares av ulik demografisk sammensetting og de faktorene som er nevnt over. Men lokale saker som mobiliserer, kan også være en av forklaringer på disse forskjellene. Det er også kulturelle og historiske forskjeller mellom kommunene knyttet til samfunnsdeltagelse og mobilisering rundt lokaldemokratiet, enkelte kommuner har alltid høy valgdeltagelse.   

Image
valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023
kart 1. Valgdeltagelse ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023

Kilder og metode

Dataene som presenteres i denne artikkelen kommer fra egne beregninger basert på analyser gjort ved hjelp av Microdata.no. Koden som er brukt i Microdata ligger her: https://github.com/JOSliper/Microdata-skript/blob/main/valgdeltagelse%202023

PÅ valgdeltagelsen per kommune er det bruykt data fra SSb tabell 12812

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/