Hovedinnhold
Faktafredag
Den lange trenden. Folkemengde i Trøndelag 1769-2022. Antall og andel av Norges befolkning

Den langsiktige trenden. Utvikling i Trøndelags befolkning 1769-2022

Det er 474 000 innbyggere i Trøndelag per 1.1.2022 og det har aldri vært flere trøndere, men Trøndelags andel av Norges befolkning er imidlertid på et historisk lavt nivå.

Den høyeste «trønderandelen» i Norge hadde man på 1840-tallet.

 

I Norge er det gjennomført systematiske folketellinger siden 1769. Den gang var det 80 500 personer som bodde i det som i dag er Trøndelag. I 1800 hadde folkemengden steget til 105 500, og i 1900 var det blitt 224 000. I 1950 var antall trøndere kommet opp i 315 500, og i løpet av 2004 passert Trøndelag 400 000 innbyggere. Nå i 2022 er vi 474 000 trøndere og prognosene tilsier at folketallet i Trøndelag vil passere 500 000 i løpet av 2036.

 

Fra 1769 og frem til 1800 var den årlige befolkningsveksten i Trøndelag på litt under 1 % i året. Fra 1800 og frem til 1815 var befolkningsveksten i snitt kun 0,1 % i året, her var det trolig enkelte år mellom folketellingene hvor det var betydelig befolkningsnedgang, blant annet på grunn av hungersnød som følge av blokaden av Norge under Napoleonskrigen. Deretter kom det en periode mellom 1815–1865 med veldig sterk folketallsvekst, faktisk den raskeste folketalsveksten Trøndelag noensinne har sett. Fra 1860 tallet fulgte deretter en periode med lavere vekst i folketallet som blant annet skyldtes stor utvandring til Amerika.

 

Image
Den lange trenden. Folkemengde i Trøndelag 1769-2022. Antall og andel av Norges befolkning
Den lange trenden. Folkemengde i Trøndelag 1769-2022. Antall og andel av Norges befolkning

 

De største fødselstallene kom etter 2. verdenskrig og varte til midten av 1960-tallet. Deretter kom en periode med lavere fødselstall, som nådde bunnen på begynnelsen av 1980-tallet. Siden har fruktbarheten igjen økt noe. Etter 2005 har det vært stor nettoinnvandring til landet og Trøndelag, og innvandring står for omtrent to tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene. Selv om den prosentvise veksten var høyere i perioden 1815-1865 enn i perioden etter år 2000 så har den årlige veksten målt i antall personer vært høyest i perioden etter år 2000.

 

I 1841 er det estimert at 11,9 % av Norges befolkning bodde i Trøndelag. Dette er den høyeste «trønderandelen» i Norges befolkning som noensinne er målt og siden har Trøndelags andel av befolkningen sunket og er i 2022 på 8,7 %.


52 % av befolkningsveksten i Trøndelag siden 1769 har kommet i Trondheim

 

I 1769 bodde det 12 000 personer i det som i dag er Trondheim kommune, noe som var 14,9 % av Trøndelags befolkning på den tiden. Per 1.1.2022 bor det 210 500 personer i Trondheim, noe som er 44,4 % av befolkningen i Trøndelag. I perioden fra 1769-1865 var befolkningsutviklingen i Trondheim forholdvis lik resten av Trøndelag. I 1865 var det 28 800 personer eller 14,6 % av Trøndelags befolkning som bodde i det som i dag er Trondheim kommune. Trondheims andel av befolkningen i Trøndelag varierte mellom 13,5 % og 14,9 % i løpet av perioden fra 1769 til 1865. Trondheims andel av Trøndelags befolkning var på sitt laveste i 1801 da 13,5 % av trønderne bodde i Trondheim.

 

Image
Andel av Trøndelags befolkning som bor i Trondheim, 1769-2022
Andel av Trøndelags befolkning som bor i Trondheim, 1769-2022

 

Fra 1865 og frem til i dag har Trondheim hatt en befolkningsvekst som er betydelig høyere enn resten av Trøndelag. I 1900 bodde 21,5 % (48 250 personer) av Trøndelags befolkning i Trondheim. I 1950 hadde dette økt til 29,8 % (93 500 personer) og i år 2000 var andelen 39,0 % (153 700 personer).

 

52% av befolkningsveksten i trøndelag siden 1769 har kommet i Trondheim. Ser man på hele perioden fra 1769 og frem til 2022 så hadde Trøndelag en befolkningsvekst på 488 %, mens Trondheim hadde enn befolkningsvekst på 1709 %. 52% av befolkningsveksten i Trøndelag siden 1769 har kommet i Trondheim. Befolkningsveksten i Norge i samme perioden var på 634 %.


Nyere tid

 

Når man ser befolkningsutviklingen i Trøndelag de siste 30 årene så ser man at den årlige befolkningsveksten i Trøndelag, målt i prosent, stort sett har fulgt svingningen i befolkningsveksten man ser ellers i landet. Dette gjelder spesielt fra år 2000 og utover. Hovedforklaringen ligger i innvandringen, som er drevet av blant annet konjunkturutvikling både i Norge og andre land. I tillegg så har man geopolitiske hendelser som med ujevne mellomrom fører med seg flyktningestrømmer inn til Norge.

 

Image
Årlig befolkningvekst Trøndelag, Trondheim og Norge. 1986-2021
Årlig befolkningvekst Trøndelag, Trondheim og Norge. 1986-2021

 

Den årlige befolkningsveksten i Norge økte kraftig på 2000-tallet, stabiliserte seg på et høyt nivå (1,2 % -1,3 %) i perioden 2007-2012, for deretter å gå jevnt nedover til før man fikk en liten økning i vekst takten igjen i 2021.


Kilder og metode

 

I denne artikkelen er det brukt data fra SSB tabell 09501, SSB tabell 06913 og SSB tabell 05803.
Det er brukt dagens grenser (per 2022) for Trøndelag i hele tidsperioden.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.