Hovedinnhold

På denne siden vises de årlige befolkningstallene målt per 1. januar hvert år.
For kvartalstall se: https://trondelagitall.no/statistikk/folketall-og-endringer-kvartal

Befolkningsvekst 2015-2023

I perioden 2015-2023 har befolkningen i Trøndelag økt med 6,5 % eller 29 084 personer. Dette er på nivå med den nasjonale befolkningsveksten som har vært på 6,3 %. Blant fylkene i Norge er det kun Oslo, Viken og Agder som har hatt større vekst i perioden.

 

Når man ser på perioden 2015 til 2023 er det Frøya, Trondheim og Skaun som har hatt den sterkeste befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 16,3%, 11,4 % og 10,1 %. For Frøya er det arbeidsinnvandring i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av forklaringen til befolkningsveksten.

 

Siden åpningen av nye E39 fra Klett til Orkanger i 2005 har Skaun vært en av kommunene i Norge med størst prosentvis befolkningsvekst.  I perioden 2015-2023 så økte befolkningen i Skaun med 10,1 %, men veksten har flatet noe ut de siste årene.

 

I tillegg til Skaun har flere av de andre nabokommune til Trondheim også hatt sterk befolkningsvekst i perioden 2015-2023. Befolkningen i Melhus har økt med 1 424 personer eller 8,9 %, mens Malvik har hatt en befolkningsøkning på 1 164 personer eller 8,6 %.

 

I Trøndelag er mye av veksten sentrert i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkland i Sør til Steinkjer i nord. De områdene som faller innenfor denne aksen, har stort sett hatt en sterkere befolkningsutvikling enn resten av fylket.

 

Målt i antall personer er det Trondheim som har hatt den største befolkningsveksten i Trøndelag. Befolkningen i Trondheim har vokst med 21 705 personer siden 2015. Den nest største veksten i antall personer finner vi i Stjørdal som i perioden 2015 til 2023 har økt folketallet med 1 584 personer.


Bosetning av flykninger førte til at flere av distriktskommunene i Trøndelag hadde sterkere en befolkningsutvikling i 2023 enn det vi ellers har sett de siste årene.

Image
Befolkningsendring 2015-2023

I kartet over er det gjort spesial beregninger i forhold til fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner. Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i den interaktivte visninge. I de interaktive viningen er splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger  løst på en litt enklere måte, ved at Snillfjord ble en del av Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

 

Image
Befolkninsendring 2010-2023

Image
Befolkningsendring 2022-2023