Hovedinnhold

Befolkningsprognoser for Trøndelag fra SSB

Befolkningsprognoser er viktig instrument i samfunnsplanlegging både på kommunalt og regionalt nivå. SSB lager prognoser hvert andre år. Framskrivingene baserer seg på befolkningstallene fra 1. januar 2024 og tar hensyn til de siste endringene i verden blant annet pandemi og krigen i Ukraina. Hovedresultatene er befolkningsvekst i Trøndelag totalt, men befolkningsnedgang i en del distriktskommuner, og sterk aldring, særlig i distriktene.

 

Etter hovedalternativet  i SSBs prognoser forventes det å være cirka 529 500 innbyggere i Trøndelag i 2050. Den største veksten blir i og rundt Trondheim. Denne veksten kommer takket være fødselsoverskudd, hvor antall fødte er større enn antall døde, men også positiv nettoinnvandring. Innenlands nettoinnflytting er negativ i hele perioden. . På slutten av perioden, i 2046 - 2050 forventes også negativt fødselsoverskudd for Trøndelag. En aldrende befolkning er også et sentralt resultat av framskrivingen. Mens det nå er 4,8 % av befolkningen i Trøndelag som er eldre enn 80 år, så øker denne andelen til 9,6 % i 2050. Denne økningen vil foregå med forskjellig fart i forskjellige kommuner.

 

Visualisering av forrige prognoser fra 2022 og 2020.

Image
2024-2050 MMMM

Image
2024-2050 MMMM befolkningen 20-66 år

Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger fra 2024 så vil Trøndelag ha 529 500 innbyggere i Trøndelag i 2050. Dette er en oppjustering 523 000 innbyggere i 2050 ifølge 2022 framskrivingen.

Det forventes at Trøndelag vil passerte 500 000 innbyggere i løpet av 2030

I perioden 2024-2050 forventes Trøndelags befolkning å vokse med ca. 46 500 personer, en vekst på 9,6 % ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger. Dette er litt lavere enn den forventede nasjonale veksten som er på 10,2 %. Befolkningen i Trøndelag utenfor Trondheim er forventet å vokse med 4,0 % eller ca. 10 700 personer

 

Ifølge alternativet for høy nasjonal vekst så vil Trøndelag ha ca. 590 700 innbygger i 2050. Det er en vekst på ca. 107 700 personer eller 22,3 %. I dette alternativet så passerer Trøndelag 500 000 innbyggere i løpet av 2027.

 

Ifølge alternativet for lav nasjonal vekst så vil Trøndelag ha ca. 464 800 innbygger i 2050. Det er en nedgang på ca. 18 100 personer eller -3,8 %%.

 

I hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger så forventes antall personer som er 80 år og eldre i Trøndelag å øke med 27 700 personer frem mot 2050, en vekst på 119,6 %. Antall personer i arbeidsaktuelle alder (20-66 år) forventes å øke med ca. 7 900 i samme periode, en  vekst på 2,7 %

 

Image
Befolkningsvekst 2024-2050 hele landet (mmmm)

Image
Andel 80 år og eldre 2024

Image
Andel 80 år og eldre 2050 SSB2024 MMMM