Hovedinnhold
Faktafredag
Lønnstakere etter yrke i Trøndelag 2021

Lønnstakere etter yrke 2021

Da koronapandemien kom i mars 2020 ble det stor endring i arbeidslivet i Trøndelag. For de fleste yrker og næringer så ble innholdet i arbeidet endret mer enn antall lønnstakere. Statistikken viser likevel stor nedgang i en rekke yrkesgrupper fra 2019 til 2020, men at veksten fra 2020 til 2021 ble betydelig større. Det var bare yrkesgruppen Reiseliv og transport som hadde færre lønnstakere i 2021 enn i 2019.

 

Image
Lønnstakere etter yrke i Trøndelag 2021
Lønnstakere Trøndelag etter yrkesgrupper i 2021, samt utvikling 2019-2020 og 2020-2021.

 

  • - Det ble en kraftig nedgang for Servitører, kjøkkenassistenter og kokker fra 2019 til 2020, men i 2021 var antall lønnstakere omtrent tilbake på nivå med før pandemien.
  • - Ingeniør og IKT-fag har vokst mest de siste par årene. 1000 flere lønnstakere bare fra 2020 til 2021.
  • - Veksten i lønnstakere i helseyrkene fortsetter, uten at man av statistikken kan se endringer knyttet til pandemien.
  • - Lønnstakere innen butikkarbeid har gått ned i hele perioden fra 2015-2020, men det siste året ble det 360 flere butikkarbeidere i Trøndelag.

 

Alle lønnstakere registreres en tittel og medfølgende yrkeskode i a-meldingen. I statistikken er de enkelte titlene aggregert opp til yrker på ulike nivåer. I presentasjonen benyttes yrkesgrupper i to nivåer som korresponderer med Nav sin inndeling i ledighetsstatistikk mm. Hver person telles én gang, og dersom man har flere yrker så telles man på hovedyrke. Det trengs ikke mer enn én arbeidstime i telleuken for å komme med i statistikken, så både deltidsansatte og heltidsansatte telles som én.

 

Reiseliv og transport

Yrker innen Reiseliv og transport og serviceyrker utgjør til sammen 14 649 lønnstakere per 4. kvartal 2021, veksten siden 2015 har vært moderat med 639 flere lønnstakere. Flere yrker i denne kategorien ble kraftig påvirket av pandemien, og det vises i lønnstakerstatistikken. Fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 var det tydelig nedgang i de fleste yrker i denne gruppen. 

 

Image
Lønnstakere innen reiseliv og transport i Trøndelag
Lønnstakere innen Reiseliv og transport i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Det ble en kraftig nedgang for Servitører, kjøkkenassistenter og kokker fra 2019 til 2020, men antall lønnstakere er i 2021 omtrent tilbake på nivå med før pandemien. For sjåfører så har antallet lønnstakere fortsatt å gå ned, også fra 2020 til 2021. Tall på mer detaljert nivå viser at det var lastebilsjåfører, varebilsjåfører og drosjesjåfører som gikk kraftig ned 2019-2020, uten å få noe rekyl i 2020-2021. Mens det for flygere og bussjåfører var nedgang fra 2020 til 2021.

 

Helse, pleie og omsorg

Det er til sammen 227 600 lønnstakere i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Største yrkesgruppe med 36 400 lønnstakere er Helse, pleie og omsorg, og denne yrkesgruppen har vokst med 4 300 eller 13,4 % siden 2015. Innenfor helseyrkene ser det ikke ut til å være så store koronaeffekter i sysselsettingen i Trøndelag, mens for eksempel fysioterapeuter hadde en midlertidig nedgang i antallet lønnstakere i 2020.

 

Image
Lønnstakere innen Helse, pleie og omsorg i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Helse, pleie og omsorg i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Innen pleie og omsorg er det flest lønnstakere i kategorien Omsorgs- og pleiearbeidere med 14 700 personer. Kategorien inkluderer både helsefagarbeidere (8 500 lønnstakere) som har fagutdanning og yrker uten krav til fagbrev som hjemmehjelper (900) og andre pleiearbeidere (5 300). Størst vekst innenfor denne gruppen i Trøndelag er det innen andre pleiemedarbeidere.

Yrkesgruppen Sykepleiere og jordmødre inkluderer sykepleiere (6 062 lønnstakere), spesialsykepleiere (2 956), vernepleiere (2 231) og jordmødre (249). Størst vekst i perioden 2015-2021 er blant vernepleierne, med 726 flere lønnstakere.


De største yrkene innen Annet helsepersonell er helsesekretærer (861 lønnstakere), fysioterapeuter (651), ambulansepersonell (493) og ergoterapeuter (431).


Medisinske yrker er de yrkene innen helse som krever lengst formell utdanning, som legespesialister (1 395 lønnstakere), allmennpraktiserende leger (568), tannleger (267), veterinærer (161) og farmasøyter (124). Det har relativt sett vært størst vekst i lønnstakere blant allmennpraktiserende leger (+53,5 %) og veterinærer (+56,3 %) i perioden. I disse yrkene er det mulig å utøve sitt virke både som selvstendig næringsdrivende og lønnstaker, så det tyder på at det har vært en del overgang fra selvstendig til lønnstaker.
 

Undervisning og Barne- og ungdomsarbeid

Undervisning er en annen stor yrkesgruppe, med 23 200 lønnstakere i 2021. Gruppen har hatt 13,1 % vekst siden 2015. Mye av veksten har kommet på universitet og høyskole, og denne veksten har fortsatt tilsynelatende upåvirket av pandemien. 

 

Image
Lønnstakere innen Undervisning i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Undervisning i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Det har vært en betydelig vekst i førskolelærere siden 2015, med 472 flere lønnstakere og + 16,9 %. Det har også vært vekst i antall lønnstakere i 2020 og 2021.


Grunnskolelærere har hatt vekst i antall lønnstakere siden 2015, men hadde nedgang i pandemiåret 2019-2022 og ingen rekyl til 2021.
 

Image
Lønnstakere innen Barne- og ungdomsarbeid i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Barne- og ungdomsarbeid i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

I barnehage og skole er det også en del lønnstakere med yrker som har krav til fagutdanning eller som bemannes av ufaglærte. Det er til sammen 8 740 assistenter innen barnehage, skolefritid og skole i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Utviklingen i denne gruppen har vært relativt flat, med 321 flere lønnstaker og en vekst på 3,8 %. Skoleassistenter ser ut til å ha fått en nedgang knyttet til pandemien.

 

Butikk og salgsarbeid

Butikk- og salgsarbeid er en av de største yrkesgruppene i Trøndelag med 22 188 lønnstakere. Antallet lønnstakere har vært relativt stabilt siden 2015, men det er en tendens til nedgang med til sammen 227 færre lønnstakere i perioden.

 

Image
Lønnstakere innen Butikk- og salgsarbeid i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Lønnstakere innen butikkarbeid har gått ned i hele perioden fra 2015-2020, og dette har man forsøksvis forklart med digitalisering og vekst i netthandel. Det siste året ble det imidlertid 360 flere butikkarbeidere i Trøndelag. En mulig forklaring på at sysselsettingen i varehandelen ble opprettholdt gjennom pandemien var at restriksjoner på forbruk til reiser og tjenester ble erstattet med økt varehandel. Det er usikkert om denne substitusjonen forklarer veksten 2020-2021. Det er greit å bemerke at det er antall lønnstakere og ikke antall årsverk som telles her. Det er relativt mange små stillinger i varehandelen.

 

Ingeniør og ikt-fag

Yrker innen Ingeniør og ikt-fag har vokst kraftig, med 3 500 flere eller 19,3 % fra 2015. Det er vekst både på IKT-fag og på begge nivå av ingeniøryrkene (bachelor og master). Lønnstakerstatistikken viser ingen tydelige effekter av koronapandemien for disse yrkene.

 

Image
Lønnstakere innen Ingeniør og ikt-fag i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Ingeniør og ikt-fag i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

IKT-yrker inkluderer en rekke ulike yrkestitler, som samlet har hatt sterk vekst i perioden 2015-2021, til sammen 40,1 % siden 2015. Det er Systemanalytikere/-arkitekter som er største ikt-yrke med 2 125 lønnstakere, og som har hatt størst (absolutt) vekst med 760 flere lønnstakere sammenlignet med 2015.


Blant Sivilingeniører og sivilarkitekter er det sivilingeniører innen bygg og anlegg som er største gruppe med 2 391 lønnstakere i 2021. Det er 541 flere og 29,2 % mer enn i 2015. Det er vekst i de fleste yrker innen denne Sivilingeniører og sivilarkitekter, men nedgang innen Maskin- og marin-teknikk og Geofag, petroleumsteknologi og metallurgi.

 

Akademiske yrker

Akademiske yrker har relativt sett vokst mest med 23,6 % siden 2015, og det saksbehandlere i offentlig sektor som utgjør mye av denne veksten med 1 174 flere lønnstakere. Samtidig har så har yrker innen kontorarbeid blitt redusert, så en del av forklaringen er at funksjonærer med fagutdanning eller kort høyere utdanning går ut av arbeidslivet og blir erstattet av lønnstakere med lang høyere utdanning. Det har også vært vekst i næringen Off.adm, forsvar mv. (Nace 84), med 634 flere sysselsatte fra 2015 til 2021.

 

Image
Lønnstakere innen Akademiske yrker i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Akademiske yrker i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

 

Industri

Industriyrker er en sammensatt gruppe med til sammen 18 751 lønnstakere per 4. kvartal 2021.

 

Image
Lønnstakere innen Industri i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Industri i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Yrker innen næringsmiddelarbeid er den største gruppen med 4 180 lønnstakere, som har vokst med 507 og 13,8 % siden 2015.


Mekanikere består i all hovedsak av Bilmekanikere (2 075) og Anleggsmaskin- og industrimekanikere (1 911). Bilmekanikere har vokst mest siden 2015 med + 20,6 %, og har hatt vekst i sysselsettingen i hele perioden 2015-2021. For Anleggsmaskin- og industrimekanikere så var det sterk vekst 2015-2019 med 427 flere lønnstakere, og deretter nedgang 2019-2021 med 159 færre lønnstakere.

 
Innen Prosess- og maskinoperatører er det en rekke titler som i stor grad er knyttet til hvilke materialer det jobbes med. Operatører innen metallurgiske prosessfag (634 lønnstakere), operatører innen trelastproduksjon (567), operatører innen treforedling (502) og operatører innen produksjon av betong mv. (375) er de største yrkene. Samlet er veksten innen yrkene Prosess og maskinoperatører relativt svak med + 4 % fra 2015.

 

Bygg og anlegg

Yrkene innen bygg og anlegg har til sammen 18 461 lønnstakere i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Det er 2 728 flere enn i 2015, som gir en vekst på 17,3 %. Samlet sett var det ikke nedgang i sysselsettingen fra 2019 til 2020, men flere av yrkene innen bygg og anlegg har nedgang i sysselsettingen som antakelig kan knyttes til redusert aktivitet etter korona. 

 

Image
Lønnstakere innen Bygg og anlegg i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.
Lønnstakere innen Bygg og anlegg i Trøndelag i 2021, samt utvikling 2019-2020, 2020-2021 og 2015-2021.

 

Snekker og tømrere er største undergruppe med 4765 lønnstakere i 2021. Etter en liten dupp 2019-2020 så ble det betydelig vekst i antall lønnstakere siste år.


I gruppen Andre bygningsarbeidere er det Malere og byggtapetserere som har vokst mest i perioden 2015-2021 med 170 flere lønnstakere.


Det har vært sterk vekst i Hjelpearbeidere innen bygg og anlegg i denne perioden. Yrkestitlene knyttet til denne yrkesgruppen er forbeholdt lønnstakere uten gjennomført fagutdanning. Når man har hatt størst vekst blant ufaglærte, kan det tyde på at etterspørselen etter faglært kompetanse ikke har blitt dekket.

 

 

Kilder og metode

Tallene i denne artikkelen er fra registerbasert sysselsettingsstatistikk hos SSB. 


Datasettet er hentet fra Panda analyse og har mer fininndelte yrkeskategorier enn den som er tilgjengelig på fylkesnivå i SSBs statistikkbank.


Yrkeskategoriene som brukes er to nivå av Navs inndeling.


Interaktiv visning på Trøndelag i Tall:


Lønnstakere etter yrke


Yrker per region

 

Lønnstakere: omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere arbeidsforhold er ett av arbeidsforholdene fastsatt som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).

 

Yrke: Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

 

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/