Hovedinnhold

Karbonproduktivitet

Karbonproduktivitet viser i hvilken grad verdiskapingen skjer på en måte som reduserer klimagassutslipp. Karbonproduktivitet er et mål for grønn vekst

Karbonproduktiviteten forteller oss hvor mange millioner kr i verdiskaping man får for hvert 1000 tonn CO2-ekvivalenter med direkte utslipp i en region.  Endringen i karbonproduktivitet er en viktig indikator på om man går i riktig retting i forhold til grønn vekst. Endringstakten er på mange måter viktigere enn nivået på karbonproduktiviteten i det enkelte fylke. En tommelfingerregel er at for å ha grønn vekst så bør karbonproduktiviteten (justert for inflasjon) stige med minst 5 % per år.


I visningen måles verdiskapingen (bruttoproduktet) i et fylke opp mot de direkte utslippene. Siden man her bruttoproduktet måler opp mot direkte og ikke indirekte utslipp så blir karbonproduktivitet høy i fylker der det er stor verdiskaping i tjenesteytende næringer og lite industri eller landbruk som er næringer med store direkteutslipp, noe som gjør at blant annet Oslo skiller seg betydelig fra de andre regionene på karbonproduktiviten. Hadde man målt etter indirekte utslipp så ville bildet blitt noe annerledes.