Hovedinnhold

 

 

Image
Verdiskaping i Trøndelag i 2018. Bruttoprodukt i basisverdi (mill. kr)

Verdiskaping i ulike næringer i Trøndelag

Tjenesteytende næringer bidro med 74,0 % (159 milliarder kr) av verdiskapingen i Trøndelag i 2018, som er litt ned fra 74,5 % i 2017. Tjenesteytende næringer i privat sektor sto for 43,1 % (92,6 milliarder kr) av verdiskapingen, mens tjenesteytende næringer som hovedsakelig leveres i offentlig sektor sto for 30,9 % av verdiskapingen (66,4 milliarder kr). Industri, utvinning, vann og elektrisitetsforsyning sto for 12,7 % verdiskapingen (27,3 milliarder kr) i 2018. Dette er opp fra 12,5 % av verdiskapingen i 2017. Byggenæringen sto for 8,0 % (17,1 milliarder kr), mens primærnæringene sto for 5,4 % (11,5 milliarder kr) av verdiskapingen i Trøndelag. Primærnæringene har økt sin andel av den totale verdiskapingen i fylket fra 4,4 % i 2017 takket være sterk vekst i akvakulturnæringen.

 

Per sysselsatt er det fiske, fangst og akvakultur (4,2 millioner kr pr sysselsatt) som er de mest produktive næringene i Trøndelag. Spesielt akvakulturnæringen har vært en stor driver for verdiskapingen i fylket de siste årene. Verdiskapingen i fiske, fangst og akvakultur i Trøndelag var i 2018 på 8,0 milliarder kr (hvorav 7,6 milliarder var i akvakultur). Fra 2008 til 2018 har fiske, fangst og akvakultur hatt verdiskapingsvekst som er ca. 14 ganger raskere enn den generelle veksten i fylket. Fiske, fangst og akvakultur har gått fra å utgjøre 0,6 % av verdiskapingen i Trøndelag i 2008 til å utgjøre 3,7 % i 2018. Næringen har bidratt med 8,3 % av den økonomiske veksten i fylket i perioden 2008-2018.
 

Det er også viktig å huske at i tillegg til den verdiskapingen som skjer i primærleddet så bidrar foredlingsvirksomheten tilknyttet akvakulturnæringen til mye av verdiskapingen innen næringsmiddelindustrien. Nærings- og drikkevareindustrien i Trøndelag hadde i 2018 et bruttoprodukt på 6,8 milliarder kr. Dette er over en tredjedel av verdiskapingen i industrien i Trøndelag (17,9 milliarder kr).


 
Fiske, fangst og akvakultur er ikke den eneste næringen med høy produktivitet per sysselsatt, elektrisitetsforsyning m.m. (3,6 millioner kr per sysselsatt) og finans og forsikring (3,9 millioner kr per sysselsatt) er også blant de mest produktive næringene i Trøndelag. Dette er to næringer hvor det er veldig mye kapital (henholdsvis fysisk kapital i form av kraftverk og finansiell kapital) sammenlignet med antatt ansatte i næringen. Dette gjør at verdiskapingen per sysselsatt blir veldig høy.

 

 

Image
Verdiskaping i Trøndelag i 2018

 

Verdiskapingen i Trøndelag og andre regioner.

Verdiskapingen i Trøndelag målt som bruttoprodukt var på 215 milliarder kr i 2018, dette tilsvarer ca. 467 000 kr per innbygger og ca. 901 500 kr per sysselsatt. Den høyeste verdiskapingen både totalt og per innbygger finner man i Oslo. I 2018 var den totale verdiskapingen i Oslo på 567,7 milliarder kr, noe som tilsvarer 838 000 kr per innbygger og 1 161 000 kr per sysselsatt.

 

Verdiskapingen i Trøndelag har økt raskere enn snittet for de andre regionene i Norge. I løpende priser har bruttoproduktet i Trøndelag økt med 68,9 % eller 87,7 milliarder kr i perioden 2008 til 2018, mens snittet for Fastlands-Norge er en økning på 51,2%. Når man juster for prisstigning så finner man at Trøndelags bruttoprodukt har hatt en volumendring på 28,2% i perioden 2008-2018, mot 20,0 % for Fastlands-Norge. Blant regionene i Norge så er det kun Troms og Finnmark (28,4 %) og Oslo (27,0 %) som har hatt en vekst i bruttoproduktet målt i volum på samme nivå som Trøndelag. Målt som endring i løpende priser så er det Troms og Finnmark som har hatt sterkest vekst med 78,8 % i perioden 2008-2018.

 

Trøndelag har hatt økonomisk vekst i 9 av 10 år i perioden 2008-2018, unntaket var i 2009 når fylket fremdeles kjente på effektene av finanskrisen. (Målt i løpende priser så steg imidlertid det nominelle bruttoproduktet for Trøndelag også i 2019). Den høyeste årlige volumendringen i bruttoprodukt i Trøndelag perioden 2008-2018 finner vi i 2012 og 2015 med vekst på henholdsvis 4,9 % og 4,0 %. Snittet for perioden er årlig volumendring på 2,5 % per år i Trøndelag. I 2018 hadde økonomien i Trøndelag en volumendring på 3,1 %.

 

 

Image
Økonomisk vekst i regionene i Norge

Image
Verdiskaping i fylkene Bruttoprodukt målt i basisverdi i 2018 per fylke Mill kr. (2018-priser)

Image
Utvikling i Trøndelags bruttoprodukt i perioden 2008-2018

Hva er verdiskaping

Bruttoprodukt er det økonomiske begrepet på det vi i dagligtale ofte omtaler som verdiskaping. På fylkesnivå så måler dette i basisverdi, det vil si at blant annet verdiene av produksjonssubsidier er tatt med. Bruttoproduktet beskriver den merverdien som skapes av all økonomisk aktivitet i en region. I privat sektor beregnes bruttoproduktet ut fra bedriftenes omsetning fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). I offentlig sektor og annen ikke-markedsrettet virksomhet består bruttoproduktet av summen av lønnskostnader, netto produksjonsskatter og kapitalslit.
 
En forenklet beskrivelse av bruttoproduktet er at det måler avkastningen på arbeid og kapital i en region. Det vil i praksis si summen av lønn og andre ytelser som arbeidere mottar og avkastingen som alle kapitaleiere mottar (overskuddet fra bedrifter som tilfaller egenkapitaleiere og rentene som bedriftene betaler til långivere).
 
På fylkesnivå måles nivået på bruttoproduktet hvert år i løpende priser. En del av endringen fra et år til et annet i verdien av bruttoproduktet vil dermed være et resultat av prisstigning. Derfor velger man ofte å beskrive endringene over tid ved hjelp av volumendringer, der man har justert for hvor stor del av endringen av kr verdien i bruttoproduktet er et resultat av prissvingninger.