Hovedinnhold

 

Image
Verdiskaping i Trøndelag i 2020. Bruttoprodukt i basisverdi (mill. kr)

Verdiskaping i ulike næringer i Trøndelag

Tjenesteytende næringer bidro med 74,5 % (165,5 milliarder kr) av verdiskapingen i Trøndelag i 2020, som er litt opp fra 74,0 % i 2019. Tjenesteytende næringer i privat sektor sto for 44,9 % (99,8 milliarder kr) av verdiskapingen, mens tjenesteytende næringer som hovedsakelig leveres i offentlig sektor sto for 29,6 % av verdiskapingen (65,7 milliarder kr). Industri, utvinning, vann og elektrisitetsforsyning sto for 12,9 % verdiskapingen (28,6 milliarder kr) i 2020.  Byggenæringen sto for 8,4 % (18,6 milliarder kr), mens primærnæringene sto for 4,0 % (9,8 milliarder kr) av verdiskapingen i Trøndelag.
 
Verdiskapingstallene for 2020 påvirkes i stor grad av Covid-19 pandemien. Målt i løpende priser så økte verdiskapingen i Trøndelag med kun 0,1 % i 2020. Målt som volumendring så gikk verdiskapingen ned med -2,6 %. Verdiskapingen i fastlands Norge samlet sett gikk ned med -2,9 % i 2020.


Verdiskapingen i primærnæringen i Trøndelag er opp betydelig i 2020, sammenlignet med 2019. Dette skylles en kraftig oppgang innen akvakultur. Oppgangen verdiskapingen innen i akvakultur i Trøndelag, som er på 20,6 %, målt i løpende priser og 49,9 % målt som volumendring, må ses i sammenheng med en nedgang i nabofylket Møre og Romsdal. Dette skyldes at store selskaper innen akvakulturen, med virksomhet i begge fylkene, veksler mellom hvor slakteklar fisk tas ut hver sesong.  I partallsår blir det tatt ut høye volum i Trøndelag, og lave volum i Møre og Romsdal. I oddetallsår er det motsatt.  En slik produksjonsstrategi er vanlig i akvakultur næringen, men blir særlig synlig i Trøndelag og Møre og Romsdal.


Fiske, fangst og akvakultur er en av de mest produktive næringene i Trøndelag (2,8 millioner kr pr sysselsatt i 2020). Spesielt akvakulturnæringen har vært en stor driver for verdiskapingen i fylket de siste årene. Verdiskapingen i fiske, fangst og akvakultur i Trøndelag var i 2020 på 6,7 milliarder kr (hvorav 6,2 milliarder kr var i akvakultur). Fra 2008 til 2020 har fiske, fangst og akvakultur næringen i Trøndelag hatt en verdiskapingsvekst som er ca. 10 ganger raskere enn den generelle veksten i fylket. Fiske, fangst og akvakultur har gått fra å utgjøre 0,6 % av verdiskapingen i Trøndelag i 2008 til å utgjøre 3,0 % i 2020. Næringen har bidratt med 6,3 % av den økonomiske veksten i fylket i perioden 2008-2020.


Det er også viktig å huske at i tillegg til den verdiskapingen som skjer i primærleddet så bidrar foredlingsvirksomheten tilknyttet akvakulturnæringen til mye av verdiskapingen innen næringsmiddelindustrien. Nærings- og drikkevareindustrien i Trøndelag hadde i 2019 et bruttoprodukt på 6,9 milliarder kr. Dette er 37,1 % av verdiskapingen i industrien i Trøndelag (18,6 milliarder kr) i 2020.
 
Fiske, fangst og akvakultur er ikke den eneste næringen med høy produktivitet per sysselsatt, elektrisitetsforsyning m.m. (2,9 millioner kr per sysselsatt) og finans og forsikring (3,5 millioner kr per sysselsatt) er de mest produktive næringene i Trøndelag 2020. Dette er to næringer hvor det er veldig mye kapital (henholdsvis fysisk kapital i form av kraftverk og finansiell kapital) sammenlignet med antatt ansatte i næringen. Dette gjør at verdiskapingen per sysselsatt blir veldig høy.

 

Image
Verdiskaping i Trøndelag i 2020

 

Verdiskapingen i Trøndelag og andre regioner.

Verdiskapingen i Trøndelag målt som bruttoprodukt var på 222,1 milliarder kr i 2020, dette tilsvarer ca. 474 000 kr per innbygger og ca. 946 000 kr per sysselsatt. Den høyeste verdiskapingen både totalt og per innbygger finner man i Oslo. I 2020 var den totale verdiskapingen i Oslo på 611,3 milliarder kr, noe som tilsvarer 881 000 kr per innbygger og 1 258 000 kr per sysselsatt.
 
Verdiskapingen i Trøndelag har økt raskere enn snittet for de andre regionene i Norge. I løpende priser har bruttoproduktet i Trøndelag økt med 74,5 % eller 94,8 milliarder kr i perioden 2008 til 2020, mens snittet for Fastlands-Norge er en økning på 58,5%. Når man juster for prisstigning så finner man at Trøndelags bruttoprodukt har hatt en volumendring på 24,8% i perioden 2008-2020, mot 16,6 % for Fastlands-Norge. Blant regionene i Norge så er det kun Troms og Finnmark (21,2 %) og Oslo (28,7 %) som har hatt en vekst i bruttoproduktet målt i volum på samme nivå som Trøndelag.
 
Trøndelag har hatt økonomisk vekst i 10 av 12 år i perioden 2008-2020, unntaket var i 2009 og 2020 når fylket fremdeles kjente på effektene av henholdsvis finanskrisen og covid-19 pandemien. (Målt i løpende priser så steg imidlertid det nominelle bruttoproduktet for Trøndelag også i disse årene). Den høyeste årlige volumendringen i bruttoprodukt i Trøndelag perioden 2008-2019 finner vi i 2012 og 2017 med vekst på henholdsvis 4,9 % og 3,9 %. Snittet for perioden er årlig volumendring på 2,9 % per år i Trøndelag. I 2020 hadde økonomien i Trøndelag en volumendring på -2,6 %, drevet av effektene av covid-19 pandemien. Verdiskapingen målt i volumendring for fastlands Norge samlet gikk ned med -2,9 % i 2020.

 

 

 

Image
Økonomisk vekst i regionene i Norge

Image
Verdiskaping i fylkene 2020

Image
Utvikling i Trøndelags bruttoprodukt i perioden 2008-2020

Hva er verdiskaping

Bruttoprodukt er det økonomiske begrepet på det vi i dagligtale ofte omtaler som verdiskaping. På fylkesnivå så måler dette i basisverdi, det vil si at blant annet verdiene av produksjonssubsidier er tatt med. Bruttoproduktet beskriver den merverdien som skapes av all økonomisk aktivitet i en region. I privat sektor beregnes bruttoproduktet ut fra bedriftenes omsetning fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Det betyr at bedriftenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). I offentlig sektor og annen ikke-markedsrettet virksomhet består bruttoproduktet av summen av lønnskostnader, netto produksjonsskatter og kapitalslit.
 
En forenklet beskrivelse av bruttoproduktet er at det måler avkastningen på arbeid og kapital i en region. Det vil i praksis si summen av lønn og andre ytelser som arbeidere mottar og avkastingen som alle kapitaleiere mottar (overskuddet fra bedrifter som tilfaller egenkapitaleiere og rentene som bedriftene betaler til långivere).
 
På fylkesnivå måles nivået på bruttoproduktet hvert år i løpende priser. En del av endringen fra et år til et annet i verdien av bruttoproduktet vil dermed være et resultat av prisstigning. Derfor velger man ofte å beskrive endringene over tid ved hjelp av volumendringer, der man har justert for hvor stor del av endringen av krone verdien i bruttoproduktet er et resultat av prissvingninger.