Hovedinnhold
Litteratur og nettressurser

Litteratur og nettressurser

Tabelloversikten under viser en oversikt over digitale rapporter fra HUNT4 og Ung-HUNT4, samt relevante nettressurser fra FHI, Helsedirektoratet og Helse Norge. Tabelloversikten over relevante nettressurser er ikke utfyllende.

 

Befolknings-sammensetning

Oppvekst- og levekårsforhold

Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø

Skader og ulykker

Helserelatert atferd

Helse-

tilstand

Rapporter etter HUNT4:

 

 

 

 

 

 

     Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

     Psykisk helse i Trøndelag 2019

 

 

 

 

X

 

     Nærmiljø i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

     Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

     Levevaner i Trøndelag 2019

 

 

 

 

 

X

 

     Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019

 

 

 

 

 

X

     Folkehelseutfordringer i Trøndelag

 

 

 

 

 

X

X

Rapporter etter Ung-HUNT4:

 

 

 

 

 

 

     Fritidsaktiviteter og kontakt med venner i Nord-Trøndelag 2017-19           

 

 

X

 

X

 

     Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19  

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

FHI - Statistikkbanker

 

 

 

 

 

 

    Kommunehelsa statistikkbank

X

X

X

X

X

X

    Norgeshelsa statistikkbank

X

X

X

X

X

X

    Dødsårsaksregisterets statistikkbank  

 

 

 

X

 

X

    Hjerte- og karregisteret

 

 

 

 

 

X

    Medisinsk fødselsregister

X

 

 

 

 

X

    Smittsomme sykdommer statistikkbank

 

 

 

 

 

X

    Reseptregisteret

 

 

 

 

 

X

FHI - Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge

X

 

X

X

X

X

FHI -  Nettpublikasjoner

X

 

X

X

X

X

FHI - Oppsummert forskning for helse- og velferdstjenesten

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

H.Dir - Helsedata og helseregistre

 

 

 

 

 

 

    Norsk pasientregister

 

 

 

 

 

X

     Kommunalt pasient- og brukerregister

 

 

 

 

 

X

H.Dir - Lokale folkehelsetiltak – veiviser for kommunen

 

X

 

 

X

X

H.DirTemasider

 

 

 

 

X

X

H.Dir -  Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp

    Herunder Nasjonale faglige råd og  Nasjonale faglige retningslinjer

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Helse Norge – Helse og livsstil

 

 

 

 

X

X