Hovedinnhold
Litteratur og nettressurser

Litteratur og nettressurser

Tabelloversikten under viser en oversikt over digitale rapporter fra HUNT4 og Ung-HUNT4, samt relevante nettressurser fra FHI, Helsedirektoratet og Helse Norge. Tabelloversikten over relevante nettressurser er ikke utfyllende.

 

Befolknings-sammensetning

Oppvekst- og levekårsforhold

Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø

Skader og ulykker

Helserelatert atferd

Helse-

tilstand

Rapporter etter HUNT4:

 

 

 

 

 

 

Hverdagsliv og funksjon hos hjemmeboende eldre i Trøndelag

 

x

x

   

x

Overvekt og fedme i Trøndelag

         

 x

Egenrapportert bruk av helsetjenester og medisiner i Trøndelag

         

x

Deltakelse, helse, og helsedeterminanter i HUNT4 blant trøndere med og uten innvandrerbakgrunn i 2019

x

 

x

   

x

Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019

         

x

Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

Psykisk helse i Trøndelag 2019

 

 

 

 

X

 

Nærmiljø i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019

 

 

X

 

 

 

Levevaner i Trøndelag 2019

 

 

 

 

X

 

Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019

 

 

 

 

 

X

Folkehelseutfordringer i Trøndelag

 

 

 

 

X

X

Rapporter etter Ung-HUNT4:

 

 

 

 

 

 

Bedre kunnskap om ungdommenes helse - Ung-HUNT 1995-2022

       

x

x

Fritidsaktiviteter og kontakt med venner i Nord-Trøndelag 2017-19 

 

 

X

 

X

 

Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19  

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

FHI - Statistikkbanker

 

 

 

 

 

 

Kommunehelsa statistikkbank

X

X

X

X

X

X

Norgeshelsa statistikkbank

X

X

X

X

X

X

 Dødsårsaksregisterets statistikkbank  

 

 

 

X

 

X

Hjerte- og karregisteret

 

 

 

 

 

X

 Medisinsk fødselsregister

X

 

 

 

 

X

Smittsomme sykdommer statistikkbank

 

 

 

 

 

X

Reseptregisteret

 

 

 

 

 

X

FHI - Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge

X

 

X

X

X

X

FHI -  Nettpublikasjoner

X

 

X

X

X

X

FHI - Oppsummert forskning for helse- og velferdstjenesten

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

H.Dir - Helsedata og helseregistre

 

 

 

 

 

 

Norsk pasientregister

 

 

 

 

 

X

Kommunalt pasient- og brukerregister

 

 

 

 

 

X

H.Dir - Lokale folkehelsetiltak – veiviser for kommunen

 

X

 

 

X

X

H.DirTemasider

 

 

 

 

X

X

H.Dir -  Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp

Herunder Nasjonale faglige råd og  Nasjonale faglige retningslinjer

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Helse Norge – Helse og livsstil

 

 

 

 

X

X