Hovedinnhold
Hovedtema_Innledning

Innledning

Å fremme befolkningens helse er et viktig mål. Det skaper mer velferd og livskvalitet for den enkelte, samt at det er av samfunnets viktigste ressurser. Dette innebærer at det er en samfunnsoppgave å forvalte denne ressursen på best mulig måte.

Identifisering av folkehelseutfordringer og -ressurser danner grunnlaget for beslutninger i det løpende folkehelsearbeidet og i forbindelse med en mer langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Hovedtema_Innledning

Faglig innledning

I modellen under er hovedelementer i oversiktsarbeidet folkehelse skissert. Hver hovedoppgave vil bestå av flere ulike deloppgaver. 

 

Image
Modell ang. oversiktsarbeidet_2

 

 

Folkehelselovens styringssirkel tar utgangspunkt i det å skaffe seg oversikt over folkehelsa og de positive og negative faktorer som virker inn på helsetilstanden i befolkningen. Tilhørende forskrift om oversikt over folkehelsen skal bidra til å gi oversiktarbeidet struktur og innhold. Data og opplysninger samles og systematiseres innenfor seks definerte temaområder gitt i forskriften. Deretter starter den vanskelige delen av jobben med oversiktsdokumentet: Analyse- og drøftingsprosessen. Her vil det være naturlig å starte med å skaffe/bearbeide kunnskap som skal inngå som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av kommunal/fylkeskommunal planstrategi. Deretter benyttes kunnskapsgrunnlaget til å fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i de kommunale/fylkeskommunale planer (for eksempel kommuneplanens samfunnsdel). Dette munner så ut i utvikling av tiltak og tjenester, som i siste instans må bli synliggjort i det årlige budsjett- og økonomiplanarbeidet. 

 

Image
Prosessirkel

 

Positive og negative påvirkningsfaktorer består av kjente forhold som virker inn på helsen. Påvirkningsfaktorer omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer på den ene siden og risikofaktorer på den andre siden. Påvirkningsfaktorene representerer en stor bredde og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø. Disse faktorene og deres relasjoner er fremstilt i en mye anvendt figur utarbeidet av Whitehead & Dahlgren i 1991 (regnbuemodellen, under). Figuren viser at individuelle valg, med unntak av faktorer som alder, kjønn, biologi etc., påvirkes gjennom et sett av ytre faktorer, både i miljø og samfunn, positive som negative. Figuren illustrerer også at det må arbeides på mange nivåer og i mange sektorer for å forebygge sykdom og fremme helse. I oversiktsarbeidet skal det legges et fordelingsperspektiv til grunn, noe som vil innebære å være oppmerksom på hvordan de ulike påvirkningsfaktorene er fordelt i befolkningen. Dette vil i sin tur danne utgangspunkt for at kommunen og fylkeskommunen kan redusere helseforskjeller gjennom de virkemidler vi har til rådighet.

 

Image
Regnbuemodell_2

 

Folkehelseloven pålegger fylkeskommunene å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Det står videre i lovteksten (§ 21) at oversikten blant annet skal baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 25 (Folkehelseinstituttet, FHI), samt relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen. Til det siste benyttes her data og resultater fra HUNT og Ung-HUNT, samt øvrig tilgjengelig kunnskap fra blant annet SSB, andre offentlige statistikker (herunder FHI), samt intern organisasjon (fylkeskommunen). Det presiseres videre i lovteksten (§ 21) at oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold, samt at fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer skal med bakgrunn i dette også inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi.

 

 

 

Hovedtema_Innledning

Innhold

Dette digitale oversiktsdokumentet består at totalt åtte hovedkapitler. Foruten dette innledningskapitlet, består det digitale dokumentet av seks temakapitler (jmfr. føringene i forskriftens § 3), samt et oppsummeringskapittel. De fleste hovedkapitlene er videre delt inn i et antall nunderkapittel (se tabell under).

Innholdsoversikt for det digitale oversiktsdokumentet:

* = Interaktive web-visninger hvor noen har data på kommunenivå

^ = Nedlastbare HUNT-kommunedata

Innledning

Befolknings-sammensetning

Oppvekst- og levekårsforhold

Miljø

Skader og ulykker

Helserelatert

atferd*^

Helsetilstand*^

Oppsummering, vurdering og litteratur

Faglig innledning

Befolkningsstørrelse, sammensetning og endring*

Utdanning og arbeid*

Fysisk og kjemisk miljø

Skader og ulykker*

Fysisk aktivitet*

Forventet levealder og dødsårsaker

Status, utvikling og vurderinger_Befolknings-sammensetning

Innhold

Innvandringssituasjon*

Inntekt og stønad*

Biologisk miljø

 

Stillesitting

Selvopplevd helse, langvarig begrensende sykdom og livskvalitet*

Status, utvikling og vurderinger_Oppvekst og levekårsforhold

 

Aleneboende*

Boligforhold*

Sosialt miljø*^

 

Kosthold*

Fysisk helse*

Status, utvikling og vurderinger_Miljø

 

 

Barnehage og skole*

 

 

Bruk av alkohol*

Psykisk helse*^

Status, utvikling og vurderinger_Skader og ulykker

 

 

 

 

 

Bruk av tobakk*

Fedme, overvekt og undervekt*

Status, utvikling og vurderinger_Helserelatert atferd

 

 

 

 

 

Bruk av narkotika

Tannhelse

 Status, utvikling og vurderinger_Helsetilstand

 

 

 

 

 

Søvn

Bruk av helsetjenester*

Litteratur og nettressurser 

 

 

 

 

 

 

Bruk av legemidler*