Hovedinnhold

Anmodning om bosetting: Anmodning er det antallet flyktninger IMDi på vegne av staten ber en kommune om å bosette, basert på prognoser for bosettingsbehovet neste år.

 

Vedtak om bosetting: Antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette i løpet av året, på bakgrunn av anmodning fra IMDi. Kommunen bestemmer selv hvor mange flyktninger de skal bosette i løpet av året.

 

Faktisk bosetting: En flyktning er bosatt når han eller hun ankommer kommunen som har vedtatt å bosette ham eller henne. Tallene inkluderer både overføringsflyktninger og flyktninger bosatt fra mottak i Norge. Personer med familieinnvandringstillatelse som er bosatt fra mottak er inkludert. Personer med familieinnvandringstillalse som ankommer direkte til sin familie telles ikke med.