Hovedinnhold

Innvandrere i Trøndelag

13,9 % av befolkningen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

 

Trøndelag har en betydelig lavere andel innvandrere enn landssnittet på 19,9 %. Antall innvandrere i Trøndelag har imidlertid vokst raskt de siste årene. 49,2 % vekst siden 2015. Av de 66 295 bosatte personene med innvandrerbakgrunn Trøndelag i 2023 kom 33 039 fra europeiske land, 20 435 kom fra Asia (inkludert Tyrkia) og 9 576  kom fra Afrika. Det er kun 190 personer fra Oseania bosatt i Trøndelag. Den største prosentvise veksten av bosatte personer med innvandrerbakgrunn finner man blant personer fra Oceania med en økning på 69,6 % siden 2015 Deretter er det nest størst prosentvis vekst i personer med innvandrerbakgrunn fra Nord- amerika med en vekst på 68,6%. Målt i antall personer er det Europa unntatt Tyrkia som har hatt den største veksten, med 9 478 flere innvandrere siden 2015, etter fulgt av Asia med en vekst på 7 938 innvandrere.

 

SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

 

Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre.

 

Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel. For norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

Innvandring i trønderske kommuner

Frøya og Hitra har størst andel innvandrere av kommunene i Trøndelag. På Frøya og Hitra er henholdsvis 26,4 % og 20,1 % av innbyggerne innvandrere per 1. januar 2023. Dette er de to eneste kommunene i Trøndelag som har større andel innvandrere enn landssnittet. Hvis man også tar med norskfødte med innvandrerforeldre så har henholdsvis 30,1 % og 23,1 % av kommunenes befolkning innvandrerbakgrunn. Forklaringen på hvorfor disse to kommunene har så høy andel innvandrere ligget i at det har vært en veldig sterk arbeidsinnvandring knyttet opp mot veksten i oppdrettsnæringen. Arbeidsinnvandrere har vært en den største gruppen innvandrere i hele perioden fra 2008 og fram til 2023 for disse kommunene. For de fleste andre kommuner i Trøndelag har flyktninger utgjort den største innvandringsgruppen de fleste av de siste 15 årene. Bosettingen av flyktninger spesielt stor i årene 2015-2017 og i 2022 (som følge av konflikten i Ukraina).  I de fleste kommunene i Trøndelag er det under 10 % av befolkningen som er innvandrere. Lavest andel innvandrere finner vi i Rindal med 2,3 % av befolkningen i 2023.

Trøndere fra hele verden

Det bor personer fra 175 land i Trøndelag. Polen, Syria  og Litauen er de landene som flest innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra. Totalt er det 7 250 personer fra Polen bosatt i Trøndelag, 3 750 fra syria  og 3 400 fra Litauen per 1.1.2023.

Image
Trøndere for hele verden. landabakgrunn til personer bosatt i trøndelag per 1.1.2023

Syria og Eritrea har de siste årene gått forbi Sverige og Tyskland som bare for få år siden var de tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag. Før flykningestrømmen som kom i 2015-2017 var ikke Syria ikke blant de 15 største landsgruppene av innvandrere i Trøndelag.  Det var 3 200 personer i fra Eritrea som var bosatt i Trøndelag ved innageng av 2023. Per 1.1.2023 var det 2 500 personer fra Sverige og 2 600 personer fra Tyskland bosatt i Trøndelag.

I løpet av 2022 ble det bosatt mange personer fra Ukraina i Trøndelag.  Per 1.1.2023 bodde det litt over 3 000 personer fra Ukraina i Trøndelag opp fra 650 per 1.1.2022.