Hovedinnhold

Innvandrere i Trøndelag

12,7 % av befolkningen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

 

Trøndelag har en betydelig lavere andel innvandrere enn landssnittet på 18,2 %. Antall innvandrere i Trøndelag har imidlertid vokst raskt de siste årene. 106,0 % vekst siden 2010. Av de 59 354 bosatte personene med innvandrerbakgrunn Trøndelag i 2020 kom 28 634 fra europeiske land, 18 803 kom fra Asia (inkludert Tyrkia) og 9 100 kom fra Afrika. Det er kun 172 personer fra Oseania bosatt i Trøndelag. Den største prosentvise veksten av bosatte personer med innvandrerbakgrunn finner man blant personer fra Afrika med en økning på 165,8 % siden 2010. Målt i antall personer er det Europa unntatt Tyrkia som har hatt den største veksten, med 14 314 flere innvandrere siden 2010.

 

SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

 

Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre.

 

Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel. For norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

Innvandring i trønderske kommuner

Frøya og Hitra har størst andel innvandrere av kommunene i Trøndelag. På Frøya og Hitra er henholdsvis 24,0 % og 17,8 % av innbyggerne innvandrere per 1. januar 2020. Dette er de to eneste kommunene i Trøndelag som har større andel innvandrere enn landssnittet. Hvis man også tar med norskfødte med innvandrerforeldre så har henholdsvis 27,5 % og 20,6 % av kommunenes befolkning innvandrerbakgrunn. Forklaringen på hvorfor disse to kommunene har så høy andel innvandrere ligget i at det har vært en veldig sterk arbeidsinnvandring knyttet opp mot veksten i oppdrettsnæringen. Arbeidsinnvandrere har vært en den største gruppen innvandrere i hele perioden fra 2008 og fram til 2020. For de fleste andre kommuner i Trøndelag har flyktninger utgjort den største innvandringsgruppen de fleste av de siste 15 årene.  Hitra og Frøya er de kommunene med høyest vekst i arbeidsplasser de siste 10 årene, og veksten hadde ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. I de fleste kommunene i Trøndelag er det under 10 % av befolkningen som er innvandrere. Lavest andel innvandrere finner vi i Rindal med 3,0 % av befolkningen i 2020. Trondheim er den eneste av bykommunen i Trøndelag der mer enn 10 % av befolkningen er innvandrere.

Trøndere fra hele verden

Det bor personer fra 170 land i Trøndelag. Polen og Litauen er de landene som flest innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra. Totalt er det 6 900 personer fra Polen bosatt i Trøndelag, og 3 500 fra Litauen per 1.1.2020.

Image
Trøndere for hele verden. landabakgrunn til personer bosatt i trøndelag per 1.1.2020

Syria og Eritrea har de siste årene gått forbi Sverige og Tyskland som bare for 5 år siden var de tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag. For 5 år siden var Syria ikke blant de 15 største landsgruppene av innvandrere i Trøndelag, mens Eritrea var på 6. plass. I dag er de den tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag med henholdsvis 3 500 og 3 000 personer bosatt i Trøndelag. Per 1.1.2020 var det 2 350 personer fra Sverige og 2 300 personer fra Tyskland bosatt i Trøndelag.