Hovedinnhold

Innvandrere i Trøndelag

14,7 % av befolkningen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

 

Trøndelag har en betydelig lavere andel innvandrere enn landssnittet på 20,8 %. Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag har imidlertid vokst raskt de siste årene. 57,8 % vekst siden 2015. Av de 70 980 bosatte personene med innvandrerbakgrunn Trøndelag i 2024 kom 37 181  fra europeiske land, 20 761 kom fra Asia (inkludert Tyrkia) og 9 729  kom fra Afrika. Det er kun 175 personer fra Oseania bosatt i Trøndelag. Den største prosentvise veksten av bosatte personer med innvandrerbakgrunn finner man blant personer fra Nord-Amerika med en økning på 70,2 % siden 2015 Deretter er det nest størst prosentvis vekst i personer med innvandrerbakgrunn fra Asia  med en vekst på 66,1%. Målt i antall personer er det Europa unntatt Tyrkia som har hatt den største veksten, med 13 620  flere innvandrere siden 2015, etter fulgt av Asia med en vekst på 78 264 innvandrere.

 

SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre.

Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel. For norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

Innvandring i trønderske kommuner

Frøya og Hitra har størst andel innvandrere av kommunene i Trøndelag. På Frøya og Hitra er henholdsvis 27,9 % og 20,7 % av innbyggerne innvandrere per 1. januar 2023. Dette er de to eneste kommunene i Trøndelag som har større andel innvandrere enn landssnittet. Hvis man også tar med norskfødte med innvandrerforeldre så har henholdsvis 31,6 % og 23,9 % av kommunenes befolkning innvandrerbakgrunn. Forklaringen på hvorfor disse to kommunene har så høy andel innvandrere ligget i at det har vært en veldig sterk arbeidsinnvandring knyttet opp mot veksten i oppdrettsnæringen. Arbeidsinnvandrere har vært en den største gruppen innvandrere i hele perioden fra 2008 og fram til 2024 for disse kommunene. For de fleste andre kommuner i Trøndelag har flyktninger utgjort den største innvandringsgruppen de fleste av de siste 15 årene. Bosettingen av flyktninger spesielt stor i årene 2015-2017(som følge av blant annet konflikten i Syria) og i 2022-2023 (som følge av konflikten i Ukraina).  I de fleste kommunene i Trøndelag er det rundt 10 % av befolkningen som er innvandrere. Lavest andel innvandrere finner vi i Rindal med 3,1 % av befolkningen i 202.

Image
Andel innvandrere  - 2024, kommuner

Image
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforelder - 2024, kommuner

Trøndere fra hele verden

Det bor personer fra 178 land i Trøndelag. Polen, Ukraina og Syria er de landene som flest innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn fra. Totalt er det 7 500  personer fra Polen bosatt i Trøndelag, 6 250  fra ukraina og 3 800 fra Syria per 1.1.2024.

Image
Trøndere fra hele verden 2024

I  2022 og 2023 ble det bosatt veldig mange personer fra Ukraina i Trøndelag.  Per 1.1.2022 var det 650 ukainere i Trøndelag, det økte til 3 000  per 1.1.2023 og 6 250 per 1.1.2024


I tillegg til Ukraina så er det fra Syria og Eritrea at det er bosatt flest flykninger i Trøndelag. Syria og Eritrea har de siste årene gått forbi Sverige og Tyskland som bare for få år siden var de tredje og fjerde største gruppene av innvandrere i Trøndelag. Før flykningestrømmen som kom i 2015-2017 var ikke Syria ikke blant de 15 største landsgruppene av innvandrere i Trøndelag.  Det var 3 200 personer i fra Eritrea som var bosatt i Trøndelag ved innageng av 2024. Per 1.1.2024 var det 2 500 personer fra Sverige og 2 600 personer fra Tyskland bosatt i Trøndelag.