Hovedinnhold
Faktafredag
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning per 1. oktober 2022

36,2 % av Trøndelags befolkning har høyere utdanning per oktober 2022

Trøndelag er at av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, men det er store forskjeller mellom kommunene. Det er 141 890 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag per 1. oktober 2022, som utgjør 36,2 % av Trøndelags befolkning over 16 år.
Image
Trøndelags befolkning over 16 år i 2022 etter utdanningsnivå

38,6 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,9 % høyere yrkesfagligutdanning (fagskoleutdanning), mens 22,3 % har kun grunnskoleutdanning.

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning er det kun Trondheim (47,0 %) og Malvik (38,4 %) som ligger over landssnittet på 36,9 % på andel med høyere utdanning. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 27,7 % av befolkningen høyere utdanning.

Trøndelag er et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning, men ligger litt under landsnittet på 36,9 %.  Kun Oslo (55,1 %) og Vestland (36,3 %) hadde en høyere andel. Viken hadde 36,0 % med universitets- og høyskoleutdanning.

Image
Andel med høyere utdanning per fylke i 2022
Andel med høyere utdanning per fylke i 2022

47 % av befolkningen i Trondheim har høyere utdanning.

Trondheim er kommunen i Trøndelag hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning; 47,0 % i 2022. Det er imidlertid store forskjeller mellom bydelene. I Midtbyen har 53,9 % av befolkningen over 16 år høyere utdanning, mens 31,1 % av befolkningen på Heimdal har høyere utdanning.  Ellers så har 51,2 % av befolkningen i Østbyen og 48,1 % befolkningen i Lerkendal har høyere utdanning.

 

Image
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning per 1. oktober 2022
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning per 1. oktober 2022

 

Forskjeller i næringsstruktur, i tillegg til plassering av utdanningsinstitusjonene og sykehus er med på å forklare noen av forskjellene i befolkningens utdanningsnivå mellom kommunene i Trøndelag.

Midtre Gauldal (55,1 %), Holtålen (55,1 %) og Rindal (55,1 %) er kommunene som har størst andel av befolkningen med videregående- og fagskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er i Namsskogan (33,7 %), Osen (32,7 %) og Frøya (32,1 %), man har størst andel av befolkningen med kun grunnskoleutdanning.

Utforsk tallene for din kommune på: https://trondelagitall.no/statistikk/utdanningsniva

Jevnt økende andel høyere utdannet siden 80-tallet

Andelen av befolkningen i Trøndelag med høyere utdanning er vært jevnt økende siden 1980-tallet, fra at 10,3 % av befolkningen i 1980 til 36,2 %, av befolkningen i 2022. Andelen med kun grunnskole utdanning har i samme periode gått betydelig ned, fra 50,7 % i 1980 til 22,3 %, av befolkningen i 2022. Andelen av befolkningen i Trøndelag med videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå var økende fram til midten av 1990-tallet, deretter stabil fram til midten av 2000-tallet og har deretter hatt en svak nedadgående trend.

Image
Endring i utdanningsnivået til befolkningen i Trøndelag i perioden 1980-2022
Endring i utdanningsnivået til befolkningen i Trøndelag i perioden 1980-2022

Mye av disse endringer skyldes kohorteffekter, stadig flere unge tar høyere utdanning og det er den eldre delen av befolkningen som i stor grad kun har grunnskoleutdanning. Blant aldersgruppen 30-39 år i Trøndelag i 2022 så har 50,4% høyere utdanning, 3,8 % har høyere yrkesfagligutdanning (fagskoleutdanning) og 28,6 % har videregående som høyeste utdanningsnivå. Mens 17,3 % har kun grunnskole.

Image
Trøndelags befolkning i 2022 etter utdanningsnivå og alder
Trøndelags befolkning i 2022 etter utdanningsnivå og alder

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 09429, 09434 og 08921

Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret.

Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) grupperer utdanninger etter nivå og fagfelt ved hjelp av seks-sifrede utdanningskoder. Nivåinndelingen er ment å gi et best mulig bilde av strukturen i det norske utdanningssystemet. 1. siffer angir nivå for utdanningen.

Grunnskolen i Norge er obligatorisk og er delt i et barnetrinn (1.-7. årstrinn) og et ungdomstrinn (8.-10. årstrinn). I statistikken omfatter det NUS nivå 1 og 2.

Videregående opplæring i Norge bygger på grunnskoleutdanning. Alle som fullfører grunnskoleutdanning har rett til studieforberedende eller yrkesfaglig videregående opplæring. I statistikken omfatter det NUS nivå 3 og 4.

Fagskolenivå  omfatter alle som har fullført utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning. Gjelder både utdanninger som har en varighet på mindre enn 2 år og 2 år eller mer. I statistikken omfatter det NUS nivå 5.

Universitets- og høgskolenivå – kort. Omfatter alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning av en varighet på inntil fire år. I statistikken omfatter det NUS nivå 6.

Universitets- og høgskolenivå – lang. Omfatter alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning av en varighet på mer enn fire år . I statistikken omfatter det NUS nivå 7 og 8.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/