Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningvekst først 6 måneder 2023

Befolkningsvekst 1. halvår 2023

I løpet av de første 6 månedene av 2023 har befolkningen i Trøndelag økt med 1 974 personer eller 0,4 %. I samme periode i 2022 økte befolkningen i Trøndelag med 1 374 personer. Høyere netto innenlands flytting forklarer økningen sammenlignet med året før. Vi var 480 444 trøndere ved utgangen av 2. kvartal 2023.

Utforsk befolkningstallene for kommunene i Trøndelag på:
Folketall og endringer per kvartal


Denne artikkelen omtaler den demografiske utviklingen i Trøndelag i løpet av de første 6 månedene av 2023. Det kan være tilfeldigheter eller spesielle hendelser som slår inn når man ser på en så kort tidsperiode, og utviklingen i løpet av disse 6 månedene er ikke nødvendigvis representativ for en lengre trend.  


Det er også sesongmessige faktorer knyttet til flytting som gjør at befolkningsveksten i Trøndelag totalt som regel er lavere i 1. halvår enn i 2. halvår.  Dette gjelder spesielt for Trondheim, mens for en del distriktskommunene i Trøndelag er befolkningsveksten i 1. halvår ofte høyere enn i 2.halvår. Dette kommer av en betydelig utflytting av ferdigutdannede studenter fra Trondheim i 2. kvartal og betydelig innflytting av nye studenter i 3. kvartal.


Når man ser på kommunene i Trøndelag så finner man at i løpet av de første 6 månedene av 2023 var det Namsskogan som hadde den største prosentvise befolkningsveksten blant de trønderske kommunene med en vekst på 2,1 % (17 personer), etterfulgt av Åfjord (1,6 % eller 66 personer) og Høylandet (1,5 % eller 18 personer).


Målt i antall personer er det Trondheim (503 personer eller 0,2 %), Namsos (194 personer eller 1,3 %) og Levanger (149 personer eller 0,7 %) som hadde den største befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag i løpet av de første 6 månedene av 2023.

Image
Befolkningvekst først 6 måneder 2023
Befolkningsvekst kommuner i Trøndelag 1. halvår 2023

 

Kun 4 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde befolkningsnedgang i løpet av 1. halvår 2023.  Frosta (-10 personer eller -0,4 %) og Flatanger (-5 personer eller -0,5 %) hadde størst befolkningsnedgang målt i antall personer.

Innvandring er den viktigste driveren for befolkningsveksten i Trøndelag så langt i 2023. Nettoinnvandringen er imidlertid betydelig lavere enn i samme periode i 2022. Nettoinnvandringen til Trøndelag var på 1 336 personer i løpet av de første 6 månedene av 2023.  Til sammenligning så var nettoinnvandringen til Trøndelag på 1 785 personer i samme periode i 2022.  2 838 personer innvandret til Trøndelag, mens 1 502 personer utvandret fra Trøndelag i løpet av de første 6 månedene av 2023.

Innenlandsflytting har bidratt positivt til befolkningsutviklingen i Trøndelag så langt i 2023. Trøndelag hadde netto innenlandsflytting på 188 personer i løpet av de første 6 månedene av 2023.  Dette er første gang siden 2006 at Trøndelag hadde positiv innenlands flytting i 1. halvår. I samme periode i 2022 så var det netto innenlandsflytting på -703 personer.  


Det var 9 425 personer som flyttet til Trøndelag fra andre steder av landet, mens 9 237 personer flyttet fra Trøndelag og til andre steder i Norge i løpet av årets første 6 måneder. 11 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde en negativ flyttebalanse med resten av Norge i løpet av de første 2 kvartalene av 2023.  

Fødselsoverskuddet i Trøndelag var på 450 personer i løpet av 1. halvår 2023, opp fra 292 personer i samme perioden i 2021.  Det var 2 323 fødsler og 1 873 dødsfall i løpet av årets første 6 måneder.

 

 

Vi var 476 948 trøndere ved utgangen av 2. kvartal 2022.

Ved utgangen av 2.kvartal 2023 bodde 44,4 % av Trøndelags befolkning i Trondheim. 213 163 personer var folkeregistret i Trondheim ved utgangen av 2. kvartal 2023. (se også https://trondelagitall.no/artikkel/faktisk-vs-folkeregistrert-befolkning-2022 )

I tillegg til Trondheim så er det 11 kommuner i Trøndelag med mer enn 10 000 innbyggere.  Opp fra 9 kommuner for ett år siden. Nærøysund passerte 10 000 innbyggere for første gang i 2. kvartal 2023. Mens Indre Fosen returnerte til over 10 000 innbyggere i 1. kvartal 2023, etter å ha falt 10 000 innbyggere i 2. halvår 2020.
5 kommuner i Trøndelag hadde en befolkning på under 1000 innbygger per utgangen av 2. kvartal 2023.

 

Image
Befolkning utgangen av 2. kvartal 2023
Befolkning ved utgangen av 2. kvartal 2023

 

Kilder og metode 

Dataene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 01222. Bosettingstall er fra IMDI. 

Fødselsoverskudd eller fødselsbalanse er definert som antall fødte per år minus antall døde. Når dette tallet er positivt brukes betegnelsen fødselsoverskudd. Når dette tallet er negativt brukes betegnelsen fødselsunderskudd

Nettoflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. Både innenlandsflytting, innvandring og utvandring regnes med. Positive og negative verdier betegnes som henholdsvis nettoinnflytting og nettoutflytting.  

Nettoinnvandring og netto innenlandsflytting er antall personer som har flyttet inn til Trøndelag fra henholdsvis utlandet og resten av Norge, minus antall personer som har flyttet ut til henholdsvis utlandet og resten av Norge. 

Summen av fødselsoverskudd og nettoflytting er lik befolkningsvekst. 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten  hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/