Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningvekst 2015-2023 og 2022-2023

Befolkning i Trøndelag per 1.1.2023

Vi ble 4 339 flere trøndere i løpet av 2022. Per 1. januar 2023 var det 478 470 personer bosatt i Trøndelag, en økning på 0,9 % fra foregående år. Innvandring og bosetning av flyktninger som følge av krigen i Ukraina var hovedårsaken til den høye befolkningsveksten. Vi må tilbake til 2016 for å finne en høyere befolkningsvekst i Trøndelag enn det vi så i 2022.

Merknad februar 2024: Denne artikklen er over ett år gammel, for 2024 tallene se: https://trondelagitall.no/artikkel/befolkning-i-trondelag-112024

Befolkningsutviklingen er en sentral indikator for samfunnsutviklingen i Trøndelag.  I Trøndelagsplanen 2018 - 2030 har man en målsetning om å ha et balansert utbyggings- og bosettingsmønster i Trøndelag. Dette beskrives som at Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket, at fylket har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester og at Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg. Trøndelagsplanen sier videre at «Et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprettholdes i hele regionen, og at utviklingen i hele fylket ses i sammenheng.»

Se også https://trondelagitall.no/statistikk/folketall-og-endringer

4 339 flere trøndere i løpet av 2022

Når man ser på befolkningsutviklingen i kommunene for et enkelt år så er det viktig å huske at utviklingen det året ikke nødvendigvis er representativt for den langsiktige trenden i befolkningsutviklingen. Spesielt for de minste kommunene kan man få store prosentvise utslag i både positiv og negativ retting i enkeltår som går på tvers av den mer langsiktige trenden. Tallene for 2022 er påvirket av bosetning av et stort antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina.  Dette førte til uvanlig høy befolkningsvekst for mange trønderske kommuner.

Image
Befolkningsendring 2022-2023
Befolkningendring 2022-2023

 

Per 1.1.2023 bodde det 478 470 personer Trøndelag, det er 4 339 flere enn i 2022, en vekst på 0,9 %. Det er litt under veksten i hele landet, som var på 1,2 %

Nettoinnvandringen til Trøndelag var på 4 074 personer.  Dette er den høyeste nettoinnvandringen som er registret til Trøndelag. 6 640 personer innvandret til Trøndelag i 2022.  Noe som er den høyeste innvandringen som noen gang er registret til Trøndelag. 2 566 personer utvandret fra Trøndelag i 2022.

Det var en netto utflytting fra Trøndelag til andre deler av Norge i 2022 var på -144 personer. 20 578 personer flyttet til Trøndelag fra andre deler av Norge, mens 20 722 personer flyttet fra Trøndelag til andre deler av Norge.

Fødselsoverskuddet i Trøndelag var på 503 personer. Dette er det laveste fødselsoverskuddet Trøndelag har hatt i perioden 1986-2022. I 2021 var fødselsoverskuddet på 1 322 personer.  En økning i antall dødsfall er årsaken til nedgangen i fødselsoverskuddet. Det var 4 095 dødsfall i Trøndelag i 2022, opp fra 3 629 i 2021. Samtidig så falt også antall fødsler. Det var 4 595 fødsler i Trøndelag i 2022, ned fra 4 935 i 2021.

Befolkningen i Trondheim økte med 2 164 personer i 2022 til 212 660 personer per 1.1.2023. En vekst på 0,9 %. Trøndelag uten Trondheim hadde en befolkningsvekst på 2 175 personer eller 0,8 %, opp fra en vekst på kun 106 personer i 2021. 44,4 % av Trøndelags befolkning bor nå i Trondheim. Uforandret fra 2022, men opp fra 41,5 % i 2010.

Oppdal hadde den sterkeste veksten i fylket i 2022 med 2,7 % (190 flere innbyggere til 7 256).  Oppdal hadde også god vekst i 2021, når folketallet økte med 1,2 %. Dette kommer etter at i en periode (2017-2020) har hatt en flat befolkningsutvikling. Det var spesielt innvandringen som drev befolkningsveksten i Oppdal. Nettoinnvandringen til kommunene i 2022 var på 162 personer.

Det var også god vekst på Frøya og Hitra, som begge økte folketallet med 2,4 %. Også her er det Innvandringen som har stått for mye av befolkningsveksten. Disse to øykommunene har over lengere tid hatt stor tilflytting i form av arbeidsinnvandring i forbindelse med veksten i akvakulturnæringen.

To andre kommuner (Holtålen og Leka) hadde også befolkningsveksten på over 2 % i 2022. Holtålen hadde en befolkningsvekst på 2,3 % (44 personer).  Vi må tilbake til 2016 for å finne siste det var vekst i folketallet i Holtålen.  2022 var også det eneste året i perioden 1986-2022 med fødselsoverskudd i Holtålen. Leka hadde en befolkningsvekst på 2,1 % (12 flere innbyggere). Leka har hatt befolkningsvekst de siste 3 årene. I perioden 1986-2019 hadde Leka kun 6 år med befolkningsøkning og aldri to år på rad.

Røyrvik, som er den miste kommunen i Trøndelag målt etter befolkning med 429 innbyggere, hadde den største prosentvise nedgangen i 2022 (-2,7 %, ned 12 innbyggere).

Når man ser på utviklingen i de mest folkerike kommunene i Trøndelag utenom Trondheim så finner man at i løpet av 2022 så hadde Stjørdal en befolkningsvekst på 254 personer eller 1,0 % i 2022. Stjørdal hadde 24 541 innbyggere per 1.1.2023.

Steinkjer hadde en befolkningsnedgang på 49 personer eller -0,2 % i 2022. Det var 23 955 innbyggere i Steinkjer per 1.1.2023. Levanger hadde en befolkningsvekst på 0,9 % (173 person) og hadde 20 134 innbyggere per 1.1.2023.

Orkland hadde en befolkningsvekst på 1,0 % (188 personer) og hadde 18 690 innbyggere per 1.1.2023. Melhus hadde en befolkningsvekst på 1,3% (217 personer) og hadde 17 340 innbyggere per 1.1.2023. Verdal hadde en befolkningsvekst på 0,3 % (47 personer) og hadde 15 002 innbyggere per 1.1.2023. Namsos hadde en befolkningsnedgang på -0,5% (-78 personer) og hadde 14 923 innbyggere per 1.1.2023.

 

Trøndelags befolkning har økt med 6,5 % i perioden 2015-2023

I perioden 2015-2023 har befolkningen i Trøndelag økt med 6,5 % eller 29 084 personer.  Dette er litt høyere enn den nasjonale veksten som har vært på 6,2 % i perioden. Når man ser på perioden 2015 til 2023 er det Frøya og Trondheim som har hatt den sterkeste befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 16,3 % og 11,4 %

Image
Befolkningsendring 2015-2023
Befolkningendring 2022-2023

 

I Trøndelag bor ca. 3 av 4 innbygger i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkdal i Sør til Steinkjer i nord. Det er også i disse områdene at mye av veksten har vært de siste åringene.  I perioden 2015-2023 har befolkningen i aksen økt med 8,2 %, til sammenligning har befolkningen i kystkommune i Trøndelag økt med 2,8 % og befolkningen i innlandskommunen i Trøndelag har gått ned med 1,4 %. Tilgangen til arbeid er den store driveren for befolkningsutviklingen i kommunene, enten i form av tilgjengelige arbeid i kommunen eller gjennom tilgang til arbeidsplasser i nærliggende kommuner.

Image
Befolkning per 1.1 i Trøndelag  2015-2023

Interaktivt Dashboard med data på befolkning i Trøndelag

Under finner du et Interaktivt Dashboard på befolkningstallene for Trøndelag dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

 

I artikkelen over er det gjort spesialberegninger i forhold til fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner.  Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i det interaktive dashbordet. Splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger er løst på en litt enklere måte i dashboardet, ved at Snillfjord i sin helhet er lagt til Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

 

Befolkningsvekst i Trøndelag de siste årene

Den årlige befolkningsveksten i Trøndelag målt i prosent følger stort sett svingningen i befolkningsveksten man ser ellers i landet. Dette gjelder spesielt innvandringen, som historisk har vært drevet av blant annet konjunkturutvikling både i Norge og andre land.  I perioden fra 2016-2021 så falt den årlige befolkningsveksten i Trøndelag som følge av lavere nettoinnflytting og da spesielt lavere netto innvandring.

Image
Årlig befolkningsvekst i Trøndelag målt i prosent. 1986-2022.
Image
Befolkningsvekst, fødselsoverskudd og nettoflytting per år i Trøndelag 1986-2022

I 2022 hadde man imidlertid uvanlig stor innvandring blant annet som følge av bosetning av flyktninger fra Ukraina.  3 123 flykninger ble bosatt i Trøndelag i 2022, hvorav 2 533 fra Ukraina. Basert på anmodning om bosetning for 2023 så er det mulig at besetningstallene vil være på et lignende nivå også i år.

Image
Anmodning, vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Trøndelag 1995-2022/2023

Se også: https://trondelagitall.no/artikkel/faktafredag-uke-35-2022-bosettning-av-flyktinger-og-nettoinnvandring-i-forste-halvar-av

Befolkningsendring på delområder.

Befolkning endringen på kommunenivå skuler ofte ulike utvikling internt i de enkelte kommunene.  Ved å se på utviklingen på grunnkretser eller delområder (delområder er en gruppering av grunnkretser) så kan man få et inntrykk av utviklingen i ulike der av kommunen. Kartet under viser befolkningsutviklingen på delområder i perioden 2015-2023.

Image
Befolkningsendring 2015-2023 - Delområder
Befolkningsendring 2015-2023 - Delområder


Se også : https://trondelagitall.no/statistikk/befolkning-i-delomrader-og-grunnkretser  

Kilder og metode

Datakildene som er brukt er SSB Tabell 07459 og 04362


I alle tallene som blir presentert i denne artikkelen er Rindal og tidligere Halsa er regnet med i folketallet for Trøndelag, dette gjelder både for 2020 og for tidligere år.  Dette for at tallene på fylkesnivå skal fortelle om faktiske demografiske endringer og ikke endringer som kun er et resultat av skifte i administrative grenser.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/