Hovedinnhold
Faktafredag
Vanligste yrker blant innvandrere etter innvandringsgrunn. Lønnstakere med arbeidssted Trøndelag per 4. kvartal 2021

Yrker som sysselsetter mange innvandrere per 4. kvartal 2021

Innvandrere utgjør en viktig del av det trønderske arbeids- og næringslivet. Og deltagelse i arbeidslivet er en sentral faktor for integrering av innvandrere. Per 4. kvartal 2021 utgjorde innvandrere 12,6 % av alle sysselsatte bosatt i Trøndelag. Totalt var det 30 650 sysselsatte innvandrere bosatt i Trøndelag per 4. kvartal 2021.

I perioden 2001 til 2021 så økte andel innvandrere blant sysselsatte bosatt i Trøndelag økte fra 3,1 % til 12,6. %.  Antall sysselsatte innvandrere i Trøndelag har dermed økt raskere enn den totale sysselsettingsveksten i befolkningen bosatt i Trøndelag. I perioden 2001 til 2021 økt antall sysselsatte personer bosatt i Trøndelag med 49 100, av denne økningen så er 24 600 personer eller 50 % innvandrere.

Image
Andel innvandrere blant befolkningen og sysselsatte i Trøndelag. 2001-2022
Andel innvandrere blant befolkningen og sysselsatte i Trøndelag. 2001-2022

Yrker i Trøndelag med flest innvandrere


Ved hjelp av data fra microdata.no på lønnstakere etter yrke, arbeidsted og innvandringskategori så er det mulig å identifisere hvilke yrker i Trøndelag som har ett høyt antall eller stor andel innvandrere.


12,5 % av alle lønnstakere med arbeidsted Trøndelag er innvandrere, og i enkelte yrker er over 50 % av lønnstakerne innvandrere.  Per 4. kvartal 2021 var det 30 100 lønnstakere med innvandrerbakgrunn som hadde arbeidsted Trøndelag.


Renholdere i virksomheter er yrket i Trøndelag med flest innvandrere. Ca. 2 800 innvandrere jobbet som renholdere i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Dette er 52 % av alle lønnstakerne i yrket.  Renholdsyrket har dermed litt over 4 ganger så høy andel innvandrere som snittet av alle yrker. 9,2 % av lønnstakerne med innvandrerbakgrunn i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet som renholder, mot 1,2 % av norskfødte lønnstakere.


Ca. 2 200 innvandrere jobber som Universitets- og høyskolelektorer/-lærere i Trøndelag per 4. kvartal 2021. Dette er 28 % av alle lønnstakerne i yrket. 7,2 % av lønnstakerne med innvandrerbakgrunn i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet som Universitets- og høyskolelektorer/-lærere, mot 2,5 % av norskfødte lønnstakere.

Image
Yrker med flest lønnstakere som er innvandrere i Trøndelag per 4. kvartal. 2021
Yrker med flest lønnstakere som er innvandrere i Trøndelag per 4. kvartal. 2021

Blant Operatører innen næringsmiddelproduksjon er 46 % av alle lønnstakerne innvandrere. Total var det 1 600 innvandrer som jobbet som Operatører innen næringsmiddelproduksjon i Trøndelag per 4. kvartal 2021. 5,2 % av lønnstakerne med innvandrerbakgrunn i Trøndelag per 4. kvartal 2021 jobbet som Operatører innen næringsmiddelproduksjon, mot 0,9 % av norskfødte lønnstakere.


Butikkmedarbeidere og Helsefagarbeidere har begge ca. 1 200 innvandrere som jobber i yrket per 4. kvartal 2021. Blant Butikkarbeiderne er det 9 % av lønnstakerne som er innvandrere, mens 14 % av helsefagarbeiderne er innvandrere.


Man finner også eksempler på store yrker med lav andel innvandrere.  Det er f.eks ca. 6 400 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet som har arbeidsted Trøndelag, hvorav kun 5 % er innvandrere.

 

Jobber arbeidsinnvandrere i andre yrker enn flyktninger

Alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom etter 1989 har blitt tildelt en innvandringsgrunn i utlendingsforvaltningens registre.  Det benyttes følgende hovedkategorier for innvandringsgrunn: Flukt, Familie, Arbeid, Utdanning og Annet.


Når man sammenstiller yrkene som lønnstakere i Trøndelag per 4. kvartal 2021 med innvandringsbakgrunn jobber i med innvandringsgrunn så finner man at blant innvandrere med arbeid som innvandringsgrunn er de mest vanlige yrkene Universitets- og høyskolelektorer/-lærere, Operatører innen næringsmiddelproduksjon og Tømrere og snekkere. Mens innvandrer som har flukt som innvandringsgrunn har Renholdere i virksomheter, Butikkmedarbeidere og Helsefagarbeidere som vanligste yrke.

 

Image
Vanligste yrker blant innvandrere etter innvandringsgrunn. Lønnstakere med arbeidssted Trøndelag per 4. kvartal 2021
Vanligste yrker blant innvandrere etter innvandringsgrunn. Lønnstakere med arbeidssted Trøndelag per 4. kvartal 2021

Kilder og metode 

Tallene som blir presentert i denne artikkelen på lønnstakere etter yrke, innvandringskategori og innvandringsgrunn er hentet ut ved hjelp av Microdata.no


Innvandrere er definert som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.


Sysselsatt er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka/-dagen, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste regnes som sysselsatte. Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende (eiere). Ufrivillig helt permitterte, med en sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, midlertidig fraværende.


Lønnstakere omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere arbeidsforhold er ett av arbeidsforholdene fastsatt som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/