Hovedinnhold

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke 100 % sammenlignbare med tidligere årganger.

Sysselsatte kan telles etter bosted eller arbeidsted. I Trøndelag i tall brukes konsekvent sysselsatte etter arbeidsted med mindre annet er oppgitt.
 

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2015 - 4.kvartal 2024

I kartet over er det gjort spesial beregninger i forhold til fordelingen av sysselsatte i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner. Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i den interaktivte visninge. I de interaktive viningen er splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger  løst på en litt enklere måte, ved at Snillfjord ble en del av Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2020 - 4. kvartal 2023

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023