Hovedinnhold

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.

 

Sysselsatte kan telles etter bosted eller arbeidsted. I Trøndelag i tall brukes stort sett sysselsatte etter arbeidsted, med unntak av statistikk knyttet til sysselsetningsgrad som måles etter bosted.

Sysselsettingsgraden kan til en viss grad påvirkes av alderssammensetningen i befolkningen. Hvis kommunen har en relativ stor andel av befolkningen i aldersgruppene 15 til 25 år eller 67 til 74 år vil det resultere i en lavere sysselsettingsgrad.

Image
Sysselsettingsgrad (15-74 år) per 4. kvartal 2023