Hovedinnhold

Lærevilkårsmonitoren (LVM) er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som publiseres årlig i juni. Intervjuene foretas i første kvartal hvert år og referanseperioden er de siste 12 månedene før intervjutidspunktet.

 

Sju prosent av Trøndelags befolkning i alderen 22-59 år deltok i formell videreutdanning i 2022, og det utgjør ca. 22 000 personer. 7 % av sysselsatte uten studenter (15 000 personer) deltok i formell videreutdanning. Utvalget i undersøkelsen er for lite til at SSB estimerer antall blant ikke sysselsatte.


40 % av personer i alderen 15-59 år (126 000 personer) har deltatt i ikke-formell opplæring, og 39 % (124 000 personer) har såkalt læringsintensivt arbeid. Det er likevel 46 % (145 000 personer) av befolkningen 15-59 år i Trøndelag som verken har deltatt i formell eller ikke formell opplæring.

Sammenlikning mellom fylker gir følgende hovedtrekk for 2022:


- Andelen som tar formell videreutdanning blant sysselsatte uten studenter er 7 % i Trøndelag, mot 6 % i gjennomsnitt for landet. Andelen er på samme nivå som i 2021 både i Trøndelag og landet.


- Andelen sysselsatte uten studenter som tar ikke-formell opplæring er 48 5 i 2022 mot 49 % i gjennomsnitt for landet. Andelen som oppgir å ha deltatt på ikke-formell opplæring var på et lavere nivå i 2021 båe  fro Trøndelag og andre fylker. Smittevernstiltak knyttet til Covid-19 er trolig årsaken til dette. Trøndelag har over tid andeler i ikke-formell opplæring omtrent på nivå med gjennomsnittet for landet.


- Andelen sysselsatte uten studenter som oppgir at de har læringsintensivt arbeid har gått ned fra  65 % i 2020 til 53 % i 2022 (spørsmålet ble ikke stilt i 2021). Tilsvarende nedgang finner vi også for gjennomsnittet for landet. Trøndelag er blant fylkene meed høyest andel i læringsintensivt arbeid.