Hovedinnhold

Fem prosent av Trøndelags befolkning i alderen 22-59 år deltok i formell videreutdanning i 2020, og det utgjør ca. 18 000 personer. 6 % av sysselsatte (14 0000 personer) deltok i formell videreutdanning. Utvalget i undersøkelsen er for lite til at SSB estimerer antall blant ikke sysselsatte.


40 % av personer i alderen 15-59 år (160 000 personer) har deltatt i ikke-formell opplæring, og 46 % (160 000 personer) har såkalt læringsintensivt arbeid. Det er likevel 47 % (141 000 personer) av befolkningen 15-59 år i Trøndelag som hverken har deltatt i formell eller ikke formell opplæring.

Sammenlikning mellom fylker gir følgende hovedtrekk for 2020:


- Trøndelag har høy andel formell utdanning. Dette skyldes delvis at vi er en region med mange studenter og netto innvandring av studenter, men også når studenter ekskluderes er andelen som deltar i formell utdanning høyere i Trøndelag enn for øvrige fylker. Andelen som tar formell videreutdanning er likevel under gjennomsnittet i landet.


- Andelen som tar ikke-formell opplæring er relativt høy i Trøndelag. 40 % for arbeidsstyrken totalt sett mot 43 % i Oslo som er høyest i landet.


- Andelen har læringsintensivt arbeid (46 % i 2020) er relativt høy i Trøndelag, men lavere enn Oslo, Vestland og Viken.


- Det fremkommer ikke veldig tydelige effekter av koronakrisen i 2020-tallene. Det ser ut til at deltakere i fomell utdanning vokser, mens formell videreutdanning er på samme nivå som i 2019. Ikke-formell opplæring har også fått en del flere deltakere enn i 2019.