Hovedinnhold

Vassdragssone: Areal 100 meter vinkelrett inn over land fra innsjøer og større elver, målt i horisontalplanet. Vannflater på land er ikke inkludert i strandsonearealet i statistikken over arealstatus i vassdragssonen.

 

Potensielt tilgjengelig vassdragssoneareal: areal som ikke er bygningsnært, det vi si nærmere enn 50 meter fra nærmeste bygg. ikke dyrket mark, eller beslaglagt vei eller jernbaneareal. Øyer uten fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet.

 

Bygningsnært areal (<50 meter): Strandsoneareal som bebygget (bygningers grunnflate uansett bygningstype) eller ligger 50 meter fra ytterveggen til følgende bygningstyper:
 

  •   Alle typer boliger med unntak av naust, båthus og sjøbuer. .
  •   Industribygninger.
  •   Hotellbygninger, men ikke andre bygninger for overnatting eller restaurantbygning.

 

Arealet er kun utilgjengelig på grunn av utbygging og ikke på grunn av bratthet, dyrking av mark eller infrastruktur (areal rundt vei eller jernbaner). Bygningsnært areal (< 50 meter) gir på så vis ikke tall for de arealer som er oppbygd og i tillegg er utilgjengelige av andre anledninger.

 

Dyrket mark: Arealer som dyrkes for jordbruk (fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite)

 

Veiareal: I hovedsak er det benyttet flater fra FKB vei. Der dette ikke er mulig er det brukt bufrede veier fra Vbase. Følgende bufferbredder er benyttet:

  •   Europaveg, 4,5 meter fra midtlinje, totalt 9 meter.
  •   Riksveg, 3,5 meter fra midtlinje, totalt 7 meter.
  •   Fylkesveg, 2,5 meter fra midtlinje, totalt 5 meter.
  •   Kommunal veg, 2 meter fra midtlinje, totalt 4 meter.
     

Jernbaneareal: Områder innenfor 6 meter fra midtlinjen på en enkelsporet jernbane eller 11 meter fra midtlinjen på en flersporet jernbane