Hovedinnhold
Faktafredag
Boligbygging 2017-2021 per 1 000 eksisterende boliger

Boligbygging i Trøndelag 2017-2021

I perioden 2017-2021 er det blitt bygd 16 123 boliger i Trøndelag. Det er i Trondheim det bygges flest boliger, 53 % eller 8 553 boliger ble bygd i Trondheim i perioden 2017-2021.

Av boligene bygd i Trøndelag i perioden 2017-2021 var 56,2 % i boligblokk, 19,8 % var eneboliger og 12,4 % var rekkehus. I Trondheim var 73 % av boligene som ble bygd i perioden blokkleiligheter.

 

Det ble fullført bygging av 2 761 boliger i Trøndelag i 2021, dette er noe under snittet for de siste 5 årene, som er 3 225 boliger fullført i året. Totalt ble det bygd 16 123 boliger i Trøndelag i perioden 2017-2021. Av disse var 9 067 i boligblokk, 3 185 var eneboliger, 2006 var rekkehus eller kjedehus, 820 var tomannsboliger og 812 var i bygning for bofellesskap.

Image
Fullførte boliger i Trøndelag, sum for periode 2017-2021
Fullførte boliger i Trøndelag, sum for periode 2017-2021

 

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/boligbygging

 

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/boligmasse-i-trondelag

 

Selv om blokk dominerer i forhold til nybygg så er eneboligen den mest utbredte boligtypen og utgjør over 75 % av boligene i over halvparten av kommunen i Trøndelag. Snittet for fylket er at 48,0 % av boligene er eneboliger per 1.1.2022. Andelen eneboliger er høyest i distriktene og boligmassen i Trondheim skiller seg klart fra resten en av fylket ved å ha en mindre andel eneboliger og en større andel blokkleiligheter og rekkehus. 42,7 % av boligene i Trondheim er i blokk, mens kun 22,8 % er enebolig per 1.1.2022.

 

I 2021 ble det bygd 1 524 boliger i Trondheim, noe som er 55,2 % av boligbyggingen i Trøndelag. I løpet av de siste 5 årene så har det blitt bygd 8 553 boliger i Trondheim, noe som er 53,0 % av boligbyggingen i Trøndelag i perioden. Sammenlignet med resten av Trøndelag så er en større andel av boligene som bygges i Trondheim i boligblokker. 73,0 % av boligene som har blitt bygd i Trondheim i perioden 2017-2021 er i blokk, mot kun 37,3 % av boligene i Trøndelag utenfor Trondheim.

 

Det er store svingninger i den årlige boligbygningen i Trøndelag forårsaket av konjunktursvingninger i boligmarkedet og tidspunkt for igangsettelse av store utbyggingsprosjekter. På lang sikt er den underliggende trenden i boligbyggingen imidlertid drevet av befolkningsvekst, endringer i boligpreferanser og behovet for erstatning av eldre boligmasse.

 

I Trondheim, som utgjør en veldig viktig del av boligmarkedet i Trøndelag, er konjunktursvingningene i boligmarkedet noe mer markant enn i resten av fylket. I perioden 2000 -2021 har Trondheims andel av boligbyggingen i Trøndelag variert mellom 27 % og 65 % av all boligbyggingen i Trøndelag.

 

Image
Fullførte boliger i Trøndelag i periode 2000-2021
Fullførte boliger i Trøndelag i periode 2000-2021

 

Det har vært en høy byggeaktivitet i Trøndelag de siste årene og spesielt 2016 og 2017 var toppår for boligbyggingen i Trøndelag med henholdsvis 3 898 og 3 881 fullførte boliger. Når vi ser på perioden 2000-2021 så finner man at boligbyggingen i Trøndelag var uvanlig lav i perioden 2008-2012, i forbindelse med og i etterkant av finanskrisen. Fra 2013 og frem til i 2021 har blitt bygd ca. 3 000 boliger i året i Trøndelag.


Boligbygging relativt til eksisterende boligmasse

Totalt sett er det i Trondheim det bygges flest boliger, men ser vi på byggeaktiviteten i forhold til størrelsen på den eksisterende boligmassen så er det derimot Åfjord som har hatt størst boligbygging. Tallene for Åfjord er påvirket av feil i registrene. Oppføring av midlertidige brakker har blitt registrert som nybygde boliger.

 

Image
Boligbygging 2017-2021 per 1 000 eksisterende boliger
Boligbygging 2017-2021 per 1 000 eksisterende boliger

 

I perioden 2017-2021 ble det i snitt fullført 66 nye boliger per 1 000 eksisterende bolig i Trøndelag. Trondheim ligger noe over snittet per 78 fullførte boliger per 1 000 eksisterende.

 

Til sammenligning så har det ifølge registrene blitt fullført 160 boliger per 1000 eksisterende i Åfjord i samme periode. I absolutt antall så er det snakk om 396 fullførte boliger i Åfjord i perioden 2017-2021. Det er registrert at det er fullført en stor andel boliger i Åfjord i 2017 og 2018. I 2017 ble det i Åfjord fullført 158 boliger hvorav 132 var i kategorien «141 store frittliggende boligbygg på 2 etasjer», mens det i 2018 ble fullført 138 hvorav 98 var i «141 store frittliggende boligbygg på 2 etasjer». En stor andel av disse er midlertidige brakker. Man finner heller ikke en tilsvarende økning i den registrerte boligmassen i Åfjord som f.eks. økte med 62 boliger i perioden 1.1.2017 til 1.1.2019.

 

Når man ser bort fra Åfjord så er kommunene med høyest boligbyggingsaktivitet de siste fem årene er Flatanger og Nærøysund, hvor det har blitt fullført henholdsvis 98 og 85 boliger per 1 000 eksisterende.


Boligbygging sammenlignet med befolkningsvekst

Boligbygging henger tett sammen med befolkningsvekst. I figuren under er boligbyggingen i perioden 2017-2020 i trønderske kommuner satt opp mot befolkningsveksten i perioden 1.1.2017 til 1.1.2022. Figuren viser en lineær sammenheng mellom befolkningsvekst i prosent og antall fullførte boliger per 1 000 eksiterende.

Image
 Navn Boligbygging og befolkningsvekst 2017-2021
Boligbygging og befolkningsvekst 2017-2021

 

Åfjord som har en del tidligere nevnt registerproblematikk knyttet til boligbyggingen skiller seg fra resten av kommunene i Trøndelag ved at boligbyggingen de siste 5 årene tilsynelatende har vært en del høyere enn det befolkningsveksten skulle tilsi.


Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra SSB tabell 05940, 06265 og 07459


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.