Hovedinnhold

Til samme husholdning (bohusholdning) regnes personer som er bosatt i samme bolig. En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme privatbolig. En felleshusholdning består av personer som er bosatt og får dekket sine behov for kost, pleie og omsorg på en institusjon. Ansatte som er registrert bosatt i/ved en felleshusholdning (institusjon, militærforlegning mv.), regnes som bosatt i privathusholdning. Familie- og husholdningsstatistikken gir ikke statistikk for felleshusholdninger, men viser tallet på personer som ikke bor i privathusholdninger. Disse personene er klassifisert som bosatte i "Andre husholdninger" sammen med blant annet personer uten fast bopel og personer med hemmelig adresse.


Det var en omlegging i husholdningsstatistikken i 2014 der blant annet er en del studenter er flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Tall for 2014 og seinere er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere.

Image
Andel aleneboere blant husholdninger i 2023

Image
Andel av befolkningen som er aleneboere i 2023

Image
Andel av befolkningen i Norge som bor alene fordelt på alder og kjønn. 2020

Nasjonale tall på aldersfordelingen blant aleneboere viser at alder betyr mye og at det er mest vanlig å bo alene i starten av voksenlivet og i godt voksen alder.  Menn og kvinner over 16 år bor samlet sett like ofte alene, men det er store forskjeller mellom kjønnene for når enn bor alene.
 

Det er rundt 40-årsalderen at kvinner oftest bor sammen med andre. Da er andelen kvinner som bor alene under 10 prosent. Fra denne alderen begynner andelen aleneboende kvinner å øke gradvis. Også blant menn er det flere som bor alene mot slutten av livet. I begynnelsen av 40-årene bor 20 prosent av mennene alene, men i motsetning til for kvinner er andelen aleneboende menn nesten uforandret helt til de passerer 75 år.
 

Årsakene til disse forskjellene er flere. Samlivsbrudd er en av årsakene til at det er mer vanlig for middelaldrende menn enn kvinner å bo alene. Ved samlivsbrudd blir barna oftere boende hos moren, og far blir, i det minste midlertidig, boende alene. Fra 59 år og oppover er det en større andel kvinner som bor alene. En viktig grunn til det er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn sine i gjennomsnitt noe eldre partnere og dermed blir sittende igjen som aleneboende.