Hovedinnhold
Faktafredag
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023

1 413 flere sysselsatte i Trøndelag i 2023, en økning på 0,6 %.

Per 4. kvartal 2023 var det 247 969 sysselsatte personer med arbeidsted Trøndelag. Siden 2015 har antall sysselsatte i Trøndelag økt med 9,8 % eller 22 174 personer. Det ble det 1 413 flere sysselsatte i Trøndelag i 2023, en økning på 0,6 %. 8,7 % av alle sysselsatte i Norge har sin jobb i Trøndelag.

Antall sysselsatte i Trøndelag økte med 0,6 % eller 1 413 personer i perioden 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023. Dette var litt svakere enn landsnittet som var på 1.0 %. Det er Vestfold (1,5 %), Rogaland (1,4%), Akershus (1,2 %) og Oslo (1,2 %) som hadde den sterkeste sysselsettingsveksten i 2023.   Troms (0,1 %), Innlandet (0,4 %) og Nordland (0,4 %) hadde den laveste sysselsettingsveksten i løpet av 2023. 

Image
Sysselsatte Trøndelag 2008-2023
Sysselsatte Trøndelag 2008-2023

 

Se og utforsk tallene på: https://trondelagitall.no/statistikk/sysselsatte-etter-naering

I perioden 2015-2023 så har Trøndelag hatt en sysselsettingsvekst som her vært marginalt bedre enn landsnittet, 9,8 % i Trøndelag mot 9,6% for landet som en helhet.  Sysselsetningsendringen i Fastlands-Norge var på 10,0% i perioden 2015-2023.  Det er Oslo (18,1%), Akershus (13,4 %) og Rogaland (10,9 %) som har hatt den sterkeste sysselsettingsveksten i perioden 2015-2028. Tallene for Rogaland er til en viss grad påvirkende av at i 2018 så ble ca. 6 500 arbeidsplasser som tidligere var regissert på Kontinentalsokkelen overført til fastlands Norge statistikken, de fleste av disse arbeidsplassene havnet i Rogaland.

Image
Endring sysselsetting 4. kvartal 2015-4. kvartal 2023 - fylker
Endring sysselsetting 4. kvartal 2015-4. kvartal 2023 - fylker

 

Det store bildet er at Trøndelag har hatt positiv sysselsettingsvekst de fleste årene i perioden fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2023 og at Trøndelag stort sett har hatt en vekst som har vært nært landssnittet

Image
Årlig sysselsettingsendring per fylke i perioden 2016-2023
Årlig sysselsettingsendring per fylke i perioden 2016-2023

 

Sysselsettingsendring i Trøndelag 4. kvartal 2015 -4. kvartal 2023

Når man ser på perioden 2015-2023 så ser man det er kysten og Trondheim med nærområder som har hatt den høyeste sysselsettingsveksten i Trøndelag, mens det har vært sysselsettingsnedgang i deler av innlandet i fylket.  I perioden 2015-2023 har antall sysselsatte i Trøndelag økt med 9,8 % eller 22 170 personer.


Kysten av Trøndelag hadde en sysselsettingsvekst på 8,2 % eler 2 573 personer, den sentrale aksen langs Trondheimsfjorden (Orkland-Trondheim-Steinkjer) hadde en sysselsettingsvekst på 11,4 % eller 19 843 personer. Mens innlandet hadde en sysselsettingsnedgang på -1,2 % eller 235 personer.


Trondheim sto for 75,0% av sysselsettingsveksten i Trøndelag i perioden 2015-2023.  Trondheim hadde en vekst 16 632 sysselsatte eller 14,5 %.  Den sterkeste veksten i antall sysselsatte i Trøndelag i perioden 2015-2023 finner vi i Frøya (31,3%), Flatanger (17,6%) og Skaun (15,4 %).

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2015 - 4.kvartal 2024
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2023

 

Den største nedgangen finner man i Midtre Gauldal (-14,0 %), hvor tallene er i stor grad er påvirket av at en stor bedrift flyttet mye av sin aktivitet til en ny fabrikk i Orkland kommune.

Sysselsettingsendring i Trøndelag 4. kvartal 2022-4. kvartal 2023

Sysselsettingsveksten år for år kan være forholdsvis volatil for en del av de mindre kommunene. Disse tallene bør dermed tolkes med forsiktighet siden endring fra et år til et annet ikke alltid sier så mye om den underliggende trenden.

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023
Prosentvis endring i antall sysselsatte 4. kvartal 2022 - 4. kvartal 2023

 

52,9 % av de sysselsatte i med arbeidsted Trøndelag per 4.kvartal 2023 jobbet i Trondheim. Trondheim hadde 131 162 sysselsatte per 4.kvartal 2023, opp 529 fra 4.kvartal 2022 en økning på 0,4 %. Trondheim hadde dermed en lavere sysselsettingsvekst enn fylkessnittet på 0,6 %.  Trondheim sto for 37,4 % av sysselsettingsveksten i Trøndelag i 2023.


Frøya hadde den største prosentvise sysselsettingsveksten i Trøndelag, opp 5,5 %. Noe som er en økning på 180 sysselsatte.  Den største prosentvise sysselsettingsnedgangen hadde Leka med –6,4 %, en nedgang på 18 sysselsatte.

Sysselsetningsendring i ulike næringer

Ser vi på perioden 2015-2023 så finner man at Trøndelag har hatt sysselsettingsvekst i nesten alle næringsgrupper.  Flest nye sysselsatte har det kommet i innen helse- og sosialtjenester hvor det var 5 329 flere sysselsatte i Trøndelag i 2023 sammenlignet med 2015. Noe som er en økning på 11,1%.  Det er 53 426 sysselsatte innen helse- og sosialtjenester per 4. kvartal 2023, 21,5 % av de sysselsatte i Trøndelag jobber altså i denne næringsgruppen.


Mye av denne veksten innen helse- og sosialtjenester har kommet i tilknytning til sykehustjenester som har hatt en vekst på 19,4 % eller 2 107 sysselsatte i perioden. Det var 12 961 sysselsatte knyttet til sykehustjenester i Trøndelag per 4. kvartal 2023, noe som er nesten 1 av 4 av de sysselsatte innen helse- og sosialtjenester.

Image
Sysselsatte personer etter arbeidssted Trøndelag fordelt på 17 næringsgrupper, per 4. kvartal 2015 og 2023
Sysselsatte personer etter arbeidssted Trøndelag fordelt på 17 næringsgrupper, per 4. kvartal 2015 og 2023

 

Næringsgruppen med den høyeste prosentvise sysselsettingsveksten i Trøndelag i perioden 2015-2021 var Informasjon og kommunikasjon, med en vekst på 37,6 % eller 2 179 sysselsatte. Her har mye av veksten kommet innen Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi som har hatt en vekst på 67,3% eller 1 833 sysselsatte. Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi inkludere blant annet programmeringstjenester, forvaltning og drift av IT-systemer og konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi. Det at disse næringen vokser så sterkt er et tydelig tegn på at digitaliseringstrenden påvirker arbeidsmarkedet.


Transport og lagring og Bergverksdrift og utvinning er næringsgruppene med størst nedgang i sysselsetting i perioden 2015-2023, med en nedgang på henholdsvis -7,5 % (819 sysselsatte) og -5,9% (132 sysselsatte). Fra 4. kvartal 2022 til 4.kvartal 2023 så var imidlertid utviklingen positiv i begge disse næringene. Antall sysselsatte innen Bergverksdrift og utvinning i Trøndelag økte med 9,7 % eller 178 sysselsatte - veksten i 2023 var knyttet til utvinningsdelen av næringen (olje og gass). Transport og lagring hadde i 2023 en vekst på 3,0 % eller 291 sysselsatte.

Image
Endring i sysselsatte etter næring i Trøndelag, 2022-2023
Endring i sysselsatte etter næring i Trøndelag, 2022-2023

 

I perioden 4. kvartal 2022-4. kvartal 2023 så var det Varehandelen som hadde størst nedgang målt i antall personer, ned 359 sysselsatte eller -1,3 %. Videre hadde man overnattings og serveringsvirksomhet som var ned 222 sysselsatte eller -2,4 %.  Størst økning fant mann inne offentlig administrasjon med en økning på 403 sysselsatte eller 2,9 %. Denne økningen kom i all hovedsak innen statsforvaltningen og «Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern»

Tabell sysselsatte per kommune i 2010-2023

Image
Sysselsatte personer med arbeidsted i Trøndelag  2010-2023
Sysselsatte personer med arbeidsted i Trøndelag  2010-2023

Kilder og metode

Kilden som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 13470. Det er sysselsatte etter arbeidsted som benyttes.

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018 (hovedsakelig næring 09.1) og fra og med 4. kvartal 2019 (hovedsakelig næring 09.1 og næringer knyttet til cateringvirksomhet). Dette har dermed gitt en ikke reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland. Endringen omfatter om lag 6500 lønnstakere 4. kvartal 2018 og 2000 lønnstakere 4. kvartal 2019.

Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke 100 % sammenlignbare med tidligere årganger.
SSB publiserer ikke historiske sysselsettingstall for de nye kommunene der Snillfjord inngår før 2020. Dette gjelder Heim, Orkland og Hitra.  I denne artikkelen har man fordelt de sysselsatte i Snillfjord slik; Hitra får 31% av de tidligere verdiene til Snillfjord, Heim får 21% og Orkland får 48%.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/