Hovedinnhold

Et tettsted er en samling nærliggende hus der det bor minst 200 personer.  Etter denne definisjonen så er det 102 i 2023. tettsteder i Trøndelag.  Det er store forskjeller mellom tettstedene både å befolkning og areal

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper, som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv,  kan avstanden økes til 200 meter.

Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder.

Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.