Hovedinnhold

Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: 
• Kommunesamfunnet som helhet 
• Kommunen som organisasjon 

 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Planen skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon, og gi overordnede mål for sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres. Alder på kommuneplanens samfunnsdel kan si noe om hvor godt rustet kommunen er til å håndtere tidsaktuelle utfordringer og hvor god den strategiske styringen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon er.

 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Arealdelen er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling vil gå fram av kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Alder på kommuneplanens arealdel kan si noe om hvor aktuell eventuelt hvor oppdatert det overordnede plangrunnlaget i kommunen er.