Hovedinnhold

Helt ledige omfatter alle som:

•    søker arbeid ved NAV,
•    har vært uten arbeid de siste to ukene,
•    er tilgjengelig for det arbeid som søkes.
Hovedregelen er at en person anses som meldt som arbeidssøker til NAV, hvis han har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

 

På SSB sine hjemmesider finner du informasjon om hvorfor NAV og SSB har ulike arbeidsmarkedstall.


Se også illustrasjon over grupper med kortvarig og langvarig fravær fra arbeid.

 

Delvis ledige arbeidssøkere:

Omfatter alle arbeidssøkere som har hatt arbeid i løpet av de to siste ukene, men som har arbeidet mindre enn normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre arbeidstid. Omtales ofte bare som «Delvis ledige» i statistikken.


Permitterte arbeidssøkere:

Omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige, mens delvis permitterte er med i statistikken over delvis ledige.