Hovedinnhold

Skatteinntekter

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter, og litt over halvparten av sektorens frie inntekter. Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere. På grunn av de store variasjonene i skatteinntekter mellom kommuner er det etablert en omfordelingsordning som utjevner skatteinntektene mellom kommunene. Ordningen går i korte trekk ut på at kommuner med lave skatteinntekter mottar tilskudd og kommuner med høye skatteinntekter får et trekk.

 

I dagens system er det 60 prosent symmetrisk utjevning. Dette betyr at kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For å ivareta de kommuner med lav skatteinngang ekstra blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter per innbygger under 90 prosent av landsgjennomsnittet.