Hovedinnhold

Definisjoner:

 

Leke- og rekreasjonsareal, og nærturterreng:

 

Det finnes ikke landsdekkende kartfestet informasjon om verken leke- og rekreasjonsareal eller nærturterreng. I statistikken er det derfor valgt å identifisere arealer som kan ha potensial som leke- rekreasjonsareal og nærturterreng.

 

Nærturterreng; vegetasjonskledd område på mer enn 200 daa. Merknad: Området skal være tilknyttet byggeområder som f eks boligområder, skoler og barnehager, og være i gangavstand fra disse. Det er vanligvis naturlig avgrenset av bebyggelse eller dyrket mark


Leke- og rekreasjonsområde; leke- og rekreasjonsområde som lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, 100 meterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, parker og lignende områder som er mindre enn 200 daa og større enn 5 daa

 

I utgangspunktet har SSB valgt å skille mellom nærturterreng og leke/ rekreasjonsareal kun ved arealstørrelsen. I beregning av tilgang til rekreasjonsareal inkluderer SSB også nærturterreng slik det er definert her. Det vil si alt rekreasjonsareal større enn 5 dekar, også over 200 dekar. SSB har ikke sett på om områdene er regulert i form av kommunale arealplaner (reguleringsplan, bebyggelsesplan eller kommuneplan), eller tilrettelagt i form av lekeapparater, turstier og løyper med mer. Begrepene "rekreasjonsareal og nærturterreng" må derfor ikke forveksles med "friområde" eller "friluftsområder" benyttet i plansammenheng.

 

Følgende arealer inngår i leke- og rekreasjonsareal og nærturterreng:


•    Skog, åpen fastmark, våtmark, bart fjell, grus- og blokkmark, park- og idrettsområder jf. SSBs standard for klassifisering av arealer til statistikkformål .
•    Innsjøer og tjern som er mindre enn 1 dekar inngår også.

Idrettsanlegg som normalt ikke er tilgjengelig for allmenne rekreasjonsaktiviteter regnes ikke med.

 

Trygg tilgang:

 

SSB benytter i denne statistikken to definisjoner av trygg tilgang: En for korte avstander til relativt små arealer (1 - leke- og rekreasjonsarealer) og en for lengre avstand til de større arealene (2 - nærturterreng):

 

    1) For de minste arealene (rekreasjonsareal); hvis man ikke må krysse en vei med forholdsvis mye trafikk eller over en viss fartsgrense (årlig gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) 3000, fartsgrense 30). I tillegg regnes bane som barriere.
    2) I utgangspunktet foreslår SSB at en kan ferdes trygt langs veier med høyere trafikk og fartsgrense for å nå nærturterreng. SSB regner at en har tilgang hvis en kan ferdes langs eller over veier, gangveier og stier unntatt langs eller i plan over barriereveier.

 

SSB regner følgende veier som barriere for trygg tilgang til nærturterreng:

•    Minst 3000 ÅDT og 30 km/t i fartsgrense
•    Minst 2000 ÅDT og 50 km/t i fartsgrense
•    Minst 1000 ÅDT og 70 km/t i fartsgrense.

 

I tillegg regnes bane (jernbane og t-bane) som barriere.