Hovedinnhold

Det er to reinbeiteområder og er et konsesjonsområde i Trøndelag. Nord-Trøndelag reinbeiteområde har seks reinbeitedistrikt, mens Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde har fire reinbeitedistrikt. Trollheimen som ligger utenfor det samiske reinbeiteområdet, er et konsesjonsområde med bakgrunn i at det er gitt særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8.

 

 

Statistikken på antall rein viser korrigert reintall i sluttstatus per slutten av reindriftsåret 31. mars, fordelt på reinbeiteområder. Siidaandeler leverer årlig en Melding om reindrift hvor de blant annet melder inn siidaandelens reintall. Siste års tall er ukorrigerte. Korrigeringer kan skyldes at reintellinger avdekker et annet reintall enn det som er oppgitt i meldingen, eller at reineier selv får bedre oversikt over sitt reintall.


Vederelag til arbeid og egenkaptal i reindriftsnæringen per kalenderår beregnes ved å trekke kostnadene i næringen fra inntektene.


Inntektene består av inntekter fra kjøtt- og biprodukter fra rein, endring i livdyrverdi, binæringsinntekter, andre produksjonsbaserte inntekter, statstilskudd og erstatninger for tap av rein og arealinngrep.


Kostnadene består av siidaandelenes, reinbeitedistriktenes og reinlagenes kostnader.


Opplysningene som inngår i vederlaget er hentet fra Landbruksdirektoratets regsnkapssystem, reineiernes årlige Melding om reindrift, slakterier, Skatteetaten, Opplæringskontoret i reindrift og duodji, Sametinget, Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Banenord og Statsforvalteren

 

Image
Reinbeite distrikt