Hovedinnhold

Navs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse er en årlig undersøkelse, hvor vi spør et representativt utvalg bedrifter om framtidig rekrutteringsbehov og eventuelle utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse. Undersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet, og gir informasjon om virksomheters behov for arbeidskraft i nærmeste framtid. Undersøkelsen kartlegger også om det er vanskelig for bedriftene å få tak i ønsket kompetanse, og hvilken type kompetanse de i så fall sliter med å rekruttere.

Bedriftsundersøkelsen 2023

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at 29 prosent av bedriftene i Trøndelag forventer økt sysselsetting kommende år. Andelen har gått ned fra 33 prosent i 2022. 11 prosent av bedriftene tror på reduksjon i antall ansatte. Til sammen gir dette en nettoforventning på 18 prosent, en nedgang fra 26 prosent i fjor. Snittet for landet ligger på 14 prosent. 


Bergverk og utvinning og overnatting og servering er de mest optimistiske næringsgruppene i årets undersøkelse. Nettoforventningen er likevel betydelig redusert fra 2022.  Finansierings- og forsikringsvirksomhet er også blant de optimistiske næringene for 2023 med nettoforventning på 30 prosent. Det er betydelig lavere enn i fjor da nettoforventningen i næringen var 50 prosent.  Forventningene hos bygg- og anleggsbedriftene er gått betydelig ned i nettoforventning fra 48 prosent i 2022 til 22 prosent i 2023. Elektrisitet, vann og renovasjon er den næringen med sterkest forbedring i nettoforventning fra 2022 til 2023 med økning fra 17 til 25 prosent.
 


Totalt er det estimert en mangel på 5400  arbeidstakere i fylket. Det er en nedgang fra 2023 da mangelen var estimert til 5665 arbeidstakere.

Størst mangel på arbeidskraft finner vi innenfor helse- og sosialtjenester, der det mangler 1347 personer. Det er en nedgang fra 1465 i 2022 men betydelig høyere enn 960 i 2021. Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet er det en estimert mangel på 817 personer i 2022, som er ned fra 1020 i 2022 og opp fra 785 i 2021.  Innenfor eiendomsdrift, faglig og forretningsmessig tjenesteyting er mangelen 728 i 2022 som er på nivå med de to foregående år,  711 i 2022 og 665 i 2021. Innen varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet er mangelen betydelig økt fra 583 til 611 fra 2022 til 2023.

 

Det er mangel på arbeidskraft innenfor mange yrker, men også i år peker den store mangelen på sykepleiere seg ut. Som tidligere år følger helsefagarbeidere og tømrere og snekkere på lista over yrker med stor mangel.

 

 

Rapport: Bedriftsundersøkelsen 2023 - NAV Trøndelag