Hovedinnhold

Navs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse er en årlig undersøkelse, hvor vi spør et representativt utvalg bedrifter om framtidig rekrutteringsbehov og eventuelle utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse. Undersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet, og gir informasjon om virksomheters behov for arbeidskraft i nærmeste framtid. Undersøkelsen kartlegger også om det er vanskelig for bedriftene å få tak i ønsket kompetanse, og hvilken type kompetanse de i så fall sliter med å rekruttere.

Bedriftsundersøkelsen 2021

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at 26 prosent av bedriftene i Trøndelag forventer økt sysselsetting kommende år. Andelen er ett prosentpoeng høyere enn den var i 2020. Ni prosent av bedriftene tror på reduksjon i antall ansatte. Til sammen gir dette en nettoforventning på 17 prosent, en økning fra 16 prosent i fjor. Snittet for landet ligger på 15 prosent.


Informasjon og kommunikasjon er den mest optimistiske næringen i årets undersøkelse. Over halvparten av bedriftene forventer flere ansatte kommende år. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er også optimistisk med tanke på sysselsetting fremover; 42 prosent av virksomhetene tror de vil ha flere ansatte neste år. Forventningene hos bygg- og anleggsbedriftene er på nivå med fjoråret, hver tredje bedrift tror på økende sysselsetting. For industrien samlet sett, har forventningene gått noe ned, men her er det til dels store forskjeller mellom de ulike industrigrenene.
 


Totalt er det estimert en mangel på 4 130 arbeidstakere i fylket. Størst mangel på arbeidskraft finner vi innenfor helse- og sosialtjenester, der det mangler 960 personer. Innenfor bygg og anlegg er det en estimert mangel på 790 personer. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet samt eiendomsdrift, faglig og forretningsmessig tjenesteyting er mangelen betydelig redusert det siste året. Det er mangel på arbeidskraft innenfor flere yrker, men også i år peker den store mangelen på sykepleiere seg ut. I tillegg er det en betydelig økning i mangelen på tømrere og snekkere og helsefagarbeidere.

 

 

Rapport: Bedriftsundersøkelsen 2021 - NAV Trøndelag