Hovedinnhold

På lokaltogene på trønderbanen (Steinkjer-Melhus/Lundamo) var det forrige år 1 359 000 passasjerer. Det er noe lavere enn toppåret 2019, men betydelig opp fra 2020 og 2021 som var påvirket av koronapandemien og smittevernrestriksjoner. Fortsatt er passasasjertaler 6,6 % lavere enn i 2022 til tross for at nye tog med flere seter er innført.

Årsaken til den sterke passasjerveksten i perioden 2014-2018 skyldes i stor grad at lokaltogruten ble endret 14. desember 2014. Før endringen var Lerkendal vendepunkt for ruta i sør, men etter endring går bare et fåtall avganger til Lerkendal. Tilbudet strekker seg nå til Melhus og Lundamo.


Gjennomsnittlig reiselengde på lokaltogene gikk litt ned etter ruteomleggingen i 2014.  I pandemiåret 2020 var mange av de korteste togreisene er borte, og gjennomsnittlig togreise på lokaltogene økte til 71,3 kilometer. I 2022 er det tydelig at det har vært vekst i korte reiserelasjoner og gjennomsnittlig reiselengde gått ned til 49,5 km. Økt setekapasitet og harmonisert pris med buss innenfor avtaleområdet for miljøpakken har trolig bidratt til dette. Setekapasiteten økte med 7,8 % fra 2019-2022 og setekapasitetsutnyttelsen på Trønderbanen er i 2022 ned på 24,5 %. Det er hakket lavere enn gjennomsnittet på alle togruter i Norge (25,4 %) i 2022, og betydelig høyere enn for andre lokaltogtuter i Norge som i snitt har 18,6 % setekapasitetsutnyttelse. 


Regiontog Rørosbanen omfatter tilbudet Hamar–Røros–Trondheim. Tilbudet består av tre daglige avganger mellom Røros og Trondheim, og seks daglige avganger mellom Hamar og Røros. Det er 279 000 årlige reiser på denne ruten i 2022, som betyr en økning på 41,6 % fra 2021 men son fortsatt er mye lavere enn nivået i 2022.

 

Image
Trøndelbanen. Jernbanetilbud i Trøndelag

Image
Motorvognsett type 92. Foto: Tore Bjørbak Amlie/NSB
Togsett type 92. Foto: Tore Bjørback Amlie/NSB


 

På langdistansetilbudet Oslo–Trondheim som går på Dovrebanen reiste det 858 000 passasjerer i 2019. Passasjertallene gikk betydelig ned i 2020 og 2021, men er noe høyere i 2022 med 788 000 passasjerer. Fortsatt er antall passasjerer -8,2% lavere enn i 2019. Tilbudet består av fire daglige avganger hvor det ene er nattog. Størsteparten av reisene på strekningen er lange reiser mellom landsdelene, men det er innslag av kortere reiser også.


På Nordlandsbanen var det i 2022 372 000 reiser, som betyr at trafikken ikke er tilbake på samme som før pandemien med -20,4 % i passasjerutvikling fra 2019 til 2022. Tilbudet består av et dagtog og et nattog, samt ytterligere ett dagtog til Mo i Rana. Det er flest lange reiser på Nordlandsbanen, men her er det også et betydelig innslag av kortere reiser langs banen. Passasjerer på lokaltogene Rognan-Fauske-Bodø kommer ikke med i statistikken under togstrekningen Nordlandsbanen.

 

Image
Reiseavstand  til Jernbanestasjoner på Trønderbanen

 

Nesten 6 av 10 trøndere bor mindre enn 5 kilometer fra en av stasjonen langs Trønderbanen.  
Kartet viser en analyse av områder i Trøndelag som ligger innenfor ulike reiseavstander fra stasjoner langs Trønderbanen. Det vil si fra Lundamo stasjon i Melhus kommune til Steinkjer via Trondheim.


Ved inngangen av 2021 var det 278 600 personer som bor mindre enn 5 kilometer fra en av jernbanestasjonene langs grunnruten til Trønderbanen. Dette utgjør 59,1 5 av befolkningen i Trøndelag.  Utvider man avstanden til 10 kilometer så dekkes bostedet til 302 000 trøndere eller 64,1 % av befolkningen i fylket.

Utvider man analyseområdet videre til 20 kilometer så omfavnes 333 500 personer eller 70,8 % av Trøndelags befolkning.