Hovedinnhold

På lokaltogene på trønderbanen (Steinkjer-Melhus/Lundamo) har det vært en utvikling fra 974 000 passasjerer i 2012 til 1 455 000 i 2019, som betyr 49 % vekst. Årsaken til den sterke passasjerveksten i perioden 2014-2018 skyldes i stor grad at lokaltogruten ble endret 14. desember 2014. Før endringen var Lerkendal vendepunkt for ruta i sør, men etter endring går bare et fåtall avganger til Lerkendal. Tilbudet strekker seg nå til Melhus og Lundamo. I 2019 flatet veksten ut, og så kom koronapandemien i 2020 og ga smittevernrestriksjoner og endrede reisevaner. Antallet passasjerer på lokaltogene er i 2021 fortsatt på et betydelig lavere nivå enn før pandemien (43,5 % færre enn 2019).


Gjennomsnittlig reiselengde på lokaltogene gikk litt ned etter ruteomleggingen i 2014.  I pandemiåret 2020 var mange av de korteste togreisene er borte, og gjennomsnittlig togreise på lokaltogene økte til 71,3 kilometer. I 2021 er gjennomsnittlig reiselengde tilbake på omtrent samme nivå som i 2019. Setekapasitetsutnyttelsen på Trønderbanen er i 2021 ned på 18,3 %. Det er fortsatt høyere enn gjennomsnittet på alle togruter i Norge (16,3 %) i 2021, og betydelig høyere enn for andre lokaltogtuter i Norge som i snitt har 12,2 % setekapasitetsutnyttelse. 


Regiontog Rørosbanen omfatter tilbudet Hamar–Røros–Trondheim. Tilbudet består av tre daglige avganger mellom Røros og Trondheim, og seks daglige avganger mellom Hamar og Røros. Det er 197 380 årlige reiser på denne ruten i 2021, som betyr en nedgang på 53,9 % fra 2019.

 

Image
Trøndelbanen. Jernbanetilbud i Trøndelag

Image
Motorvognsett type 92. Foto: Tore Bjørbak Amlie/NSB
Togsett type 92. Foto: Tore Bjørback Amlie/NSB


 

På langdistansetilbudet Oslo–Trondheim som går på Dovrebanen reiste det 858 000 passasjerer i 2019, som gikk ned til 449 000 i 2021. Tilbudet består av fire daglige avganger hvor det ene er nattog. Størsteparten av reisene på strekningen er lange reiser mellom landsdelene, men det er innslag av kortere reiser også.


På Nordlandsbanen var det i 2021 247 000 reiser, som er en nedgang på 47,2 % fra 2019 til 2021. Tilbudet består av et dagtog og et nattog, samt ytterligere ett dagtog til Mo i Rana. Det er flest lange reiser på Nordlandsbanen, men her er det også et betydelig innslag av kortere reiser langs banen. Passasjerer på lokaltogene Rognan-Fauske-Bodø kommer ikke med i statistikken under togstrekningen Nordlandsbanen.

 

Image
Reiseavstand  til Jernbanestasjoner på Trønderbanen

 

Nesten 6 av 10 trøndere bor mindre enn 5 kilometer fra en av stasjonen langs Trønderbanen.  
Kartet viser en analyse av områder i Trøndelag som ligger innenfor ulike reiseavstander fra stasjoner langs Trønderbanen. Det vil si fra Lundamo stasjon i Melhus kommune til Steinkjer via Trondheim.


Ved inngangen av 2021 var det 278 600 personer som bor mindre enn 5 kilometer fra en av jernbanestasjonene langs grunnruten til Trønderbanen. Dette utgjør 59,1 5 av befolkningen i Trøndelag.  Utvider man avstanden til 10 kilometer så dekkes bostedet til 302 000 trøndere eller 64,1 % av befolkningen i fylket.

Utvider man analyseområdet videre til 20 kilometer så omfavnes 333 500 personer eller 70,8 % av Trøndelags befolkning.