Hovedinnhold

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for eller gitt fritak fra PUD.

 

Det er produsert olje og gass fra totalt 115 felt på norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2020/2021 var det 90 felt i produksjon: 67 felt i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. I 2020 ble tre nye felt satt i produksjon, Skogul (Nordsjøen), Ærfugl (Norskehavet) og Dvalin (Norskehavet). Tor (Nordsjøen) startet produksjonen opp igjen etter en reutbygging av feltet. 9 felt var under utbygging på norsk sokkel ved årsskiftet 2020/2021

 

Mange av feltene i produksjon er gamle, men noen har fortsatt store gjenværende reserver. Ressursgrunnlaget i disse feltene øker også ved at små funn i nærheten blir knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Opprinnelige og gjenværende reserver oppgis i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.).

Gjenværende reserver omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsressurser som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget PUD-fritak for. Anslaget er differansen mellom opprinnelige reserver og solgt/levert volum. Når det gjelder ressursklassifisering, omfatter gjenværende reserver petroleumsmengder i ressursklasse 1, 2 og 3. Se også https://www.norskpetroleum.no/petroleumsressursene/klassifisering-av-petroleumsressursene/

 

Image
Olje og gass felter i Norskehavet