Hovedinnhold

Driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er den mest sentrale indikatoren på økonomisk balanse for kommunene. Nøkkeltallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger, inndekning av tidligere underskudd (merforbruk) og investeringer. Som en generell anbefaling og med bakgrunn i prinsippet om formuesbevaring, bør netto driftsresultat over tid utgjøre minst 1,75 % av kommunenes brutto driftsinntekter i makro.

Gj.snittlig netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i planperioden ( 2023-2026)

Karte nr 2 viser gj.snittlig netto driftsresultat som kommunene har vedtatt i sine økonomiplaner i kommende planperiode 2023 - 2026.  Kilde er de vedtatte økonomiplaner og tallet er snitt for årene 2023 - 2026.

Regnskapsresultat

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter viser kommunens regnskapsresultat. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunen er/kan komme i økonomisk ubalanse. Merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.

Likviditet

Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter benyttes ofte som indikator på kommunenes likviditet. Det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen ekskl. premieavvik er lik omløpsmidler (ekskl. premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik).