Hovedinnhold

Driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er den mest sentrale indikatoren på økonomisk balanse for kommunene. Nøkkeltallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger, inndekning av tidligere underskudd (merforbruk) og investeringer. Som en generell anbefaling og med bakgrunn i prinsippet om formuesbevaring, bør netto driftsresultat over tid utgjøre minst 1,75 % av kommunenes brutto driftsinntekter i makro.

Driftsresultat i økonomiplanperioden

Nøkkeltallet viser kommunenes netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommende /inneværende økonomiplanperiode. Data er hentet fra kommunenes vedtatte økonomiplaner, hvor kommunenes budsjetter er 1. året i perioden. Nøkkeltallet viser det gjennomsnittlige driftsresultatet for hele 4-årsperioden. Som en generell anbefaling og med bakgrunn i prinsippet om formuesbevaring, bør netto driftsresultat over tid utgjøre minst 1,75 % av kommunenes brutto driftsinntekter i makro.
 

Regnskapsresultat

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter viser kommunens regnskapsresultat. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunen er/kan komme i økonomisk ubalanse. Merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.

Likviditet

Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter benyttes ofte som indikator på kommunenes likviditet. Det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen ekskl. premieavvik er lik omløpsmidler (ekskl. premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik).