Hovedinnhold

Person med lavinntekt er definert som personer som tilhører en husholdning som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen.


Lavinntektsgrensene beregnes som en gitt andel av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkningen, ved å bruke EUs eller OECDs metode for å beregne inntekt etter skatt per forbruksenhet. Vanlig brukte andeler er 50 eller 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet. Det finnes ingen fast definert lavinntektsgrense i Norge. Lavinntektsgrensene er relative til inntektsnivået i befolkningen som helhet, og følger dermed inntektsutviklingen og kan sammenlignes på tvers av ulike typer husholdninger.

 

Forbruksenheter beregnet etter EU-skalaen tilordner første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3. Ifølge denne ekvivalensskalaen må f.eks. en husholdning på to voksne og to barn ha en husholdningsinntekt som er 2,1 ganger så høy som en enslig for å ha samme økonomiske velferd.

 

Forbruksenheter beregnet etter OECD-skalaen tilordner første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,7 og barn under 17 år vekt=0,5. Ifølge denne ekvivalensskalaen må f.eks. en husholdning på to voksne og to barn ha en husholdningsinntekt som er 2,7 ganger så høy som en enslig for å ha samme økonomiske velferd.

Image
Andel av befolkningen i lavinntektshusholdninger i 2022

Image
vedvarende lavinntekt 2020-2022. EU-skala, mindre enn 60 % av median

Image
Barn i lavinntektshusholdninger i 2022

Image
barn vedvarendelavinntekt 2020-2023