Hovedinnhold
Faktafredag
Prosentvis endring i antall sysselsatte 2015-2022

246 556 sysselsatte personer med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022.

Per 4. kvartal 2022 var det 246 556 sysselsatte personer med arbeidsted Trøndelag. 8,7 % av alle sysselsatte i Norge har sin jobb i Trøndelag. Siden 2015 har antall sysselsatte i Trøndelag økt med 9,2 % eller 20 776 personer. Det ble det 5 571 flere sysselsatte i Trøndelag i 2022, en økning på 2,3%.

I perioden 2015-2022 så har Trøndelag hatt en sysselsettingsvekst som her vært litt bedre enn landsnittet, 9,2 % i Trøndelag mot 8,5% for landet som en helhet.  Sysselsetningsendringen i Fastlands-Norge var på 9,0 % i perioden 2015-2022.  Det er Oslo (16,7 %), Viken (10,0 %) og Rogaland (9,3 %) som har hatt den sterkeste sysselsettingsveksten i perioden 2015-2022. Tallene for Rogaland er til en viss grad påvirkende av at i 2018 så ble ca. 6 500 arbeidsplasser som tidligere var regissert på Kontinentalsokkelen overført til fastlands Norge statistikken, de fleste av disse arbeidsplassene havnet i Rogaland.

Image
Sysselsettingsendring per fylke i perioden 2015-2022

Sysselsettingsendring per fylke i perioden 2015-2022
 

 

Når man ser på de årlige endringene i sysselsetting så finner man at Trøndelag hadde en litt høyere sysselsettingsvekst i 2022 enn landsnittet.

Det store bildet er at Trøndelag har hatt positiv sysselsettingsvekst de fleste årene i perioden 2009-2022 og at Trøndelag stort sett har hatt en vekst som har vært nært eller litt bedre enn landssnittet

Image
Årlig sysselsettingsendring per fylke i perioden 2009-2022
Årlig sysselsettingsendring per fylke i perioden 2009-2022

 

En endring i registermetodikk og definisjon av sysselsatte er årsaken til mye av nedgangen i sysselsetning fra 2014-2015, dette er dermed ikke en faktisk nedgang i antall sysselsatte for de fleste av fylkene. Noen fylker så imidlertid også en betydelig nedgang sysselsetning knyttet til olje og gass næringen i perioden 2014-2015.

Sysselsettingsendring i Trøndelag 2015-2022

Når man ser på perioden 2015-2022 så ser man det er kysten og Trondheim med nærområder som har hatt den høyeste sysselsettingsveksten i Trøndelag, mens det har vært sysselsettingsnedgang i deler av innlandet i fylket.  I perioden 2015-2022 har antall sysselsatte i Trøndelag økt med 9,2 % eller 20 776 personer.

Kysten av Trøndelag hadde en sysselsettingsvekst på 7,3 % eler 2 290 personer, den sentrale aksen langs Trondheimsfjorden (Orkland-Trondheim-Steinkjer) hadde en sysselsettingsvekst på 10,8 % eller 18 754 personer. Mens innlandet hadde en sysselsettingsnedgang på -1,4 % eller 276 personer

Trondheim sto for 77,6 % av sysselsettingsveksten i Trøndelag i perioden 2015-2022.  Trondheim hadde en vekst 16 103 sysselsatte eller 14,1 %.  Den sterkeste veksten i antall sysselsatte i Trøndelag i perioden 2015-2022 finner man i Frøya (24,4 %), Leka (18,6%) og Flatanger (14,8 %)

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 2015-2022
Prosentvis endring i antall sysselsatte 2015-2022

 

Den største nedgangen finner man i Midtre Gauldal (-13,3 %), hvor tallene er i stor grad er påvirket av at en stor bedrift flyttet mye av sin aktivitet til en ny fabrikk i Orkland kommune

 

Sysselsettingsendring i Trøndelag 2021-2022

Sysselsettingsveksten år for år kan være forholdsvis volatil for en del av de mindre kommunene. Disse tallene bør dermed tolkes med forsiktighet siden endring fra et år til et annet ikke alltid sier så mye om den underliggende trenden.

Image
Prosentvis endring i antall sysselsatte 2021-2022
Prosentvis endring i antall sysselsatte 2021-2022

 

53,0 % av de sysselsatte i med arbeidsted Trøndelag per 4.kvartal 2022 jobbet i Trondheim. Trondheim hadde 130 633 sysselsatte per 4.kvartal 2022, opp 4 440 fra 4.kvartal 2021 en økning på 3,5 %.


Stjørdal hadde den største prosentvise sysselsettingsveksten i Trøndelag, opp 5,2 %. Noe som er en økning på 557 sysselsatte.  Den største prosentvise sysselsettingsnedgangen hadde Høylandet med –6,5 %, en nedgang på 33 sysselsatte.


Sysselsetningsendring i ulike næringer

Ser man på perioden 2015-2022 så finner man at Trøndelag har hatt sysselsettingsvekst i nesten alle næringsgrupper.  Flest nye sysselsatte har det kommet i innen helse- og sosialtjenester hvor det var 5 331 flere sysselsatte i Trøndelag i 2022 sammenlignet med 2015. Noe som er en økning på 11,1%.    Det er 53 428 sysselsatte innen helse- og sosialtjenester per 4. kvartal 2022, 21,7 % av de sysselsatte i Trøndelag jobber altså i denne næringsgruppen.

Mye av denne veksten innen helse- og sosialtjenester har kommet i tilknytning til sykehustjenester som har hatt en vekst på 18,9 % eller 2 055 sysselsatte i perioden. Det var 12 909 sysselsatte knyttet til sykehustjenester i Trøndelag per 4. kvartal 2022, noe som er nesten 1 av 4 av de sysselsatte innen helse- og sosialtjenester.

 

Image
Sysselsatte personer etter arbeidssted Trøndelag fordelt på 17 næringsgrupper, per 4. kvartal 2015 og 2022
Sysselsatte personer etter arbeidssted Trøndelag fordelt på 17 næringsgrupper, per 4. kvartal 2015 og 2022

 

Næringsgruppene i Trøndelag som hadde den høyeste prosentvise sysselsettingsveksten i perioden 2015-2021 var Informasjon og kommunikasjon med en vekst på 34,9 % eller 2 043 sysselsatte. Her har mye av veksten kommet innen Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi som har hatt en vekst på 58,2 % eller 1 585 sysselsatte. Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi inkludere blant annet programmeringstjenester, forvaltning og drift av IT-systemer og konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi. Det at disse næringen vokser så sterkt er et tydelig tegn på at digitaliseringstrenden påvirker arbeidsmarkedet.

Transport og lagring og Bergverksdrift og utvinning er næringsgruppene med størst nedgang i sysselsetting i perioden 2015-2022, med en nedgang på henholdsvis -10,1 % og -14,2%. For Bergverksdrift og utvinning er det i stor grad et resultat av ett selskap lokalisert i Trondheim inne Utvinning av råolje som har flyttet deler av sin virksomhet ut av Trøndelag.  Nedgangen innen Transport og lagring er blant annet knyttet til posttjenester.

Tabell sysselsatte per kommune i 2010-2022

Image
Tabell sysselsatte per kommune i 2010-2022

Kilder og metode

Kilden som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 13470. Det er sysselsatte etter arbeidsted som benyttes.


Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018 (hovedsakelig næring 09.1) og fra og med 4. kvartal 2019 (hovedsakelig næring 09.1 og næringer knyttet til cateringvirksomhet). Dette har dermed gitt en ikke reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland. Endringen omfatter om lag 6500 lønnstakere 4. kvartal 2018 og 2000 lønnstakere 4. kvartal 2019.

Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke 100 % sammenlignbare med tidligere årganger.

SSB publiserer ikke historiske sysselsettingstall for de nye kommunene der Snillfjord inngår. Dette gjelder Heim, Orkland og Hitra.  I denne artikkelen har man fordelt de sysselsatte i Snillfjord slik; Hitra får 31% av de tidligere verdiene til Snillfjord, Heim får 21% og Orkland får 48%.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/